Πρό­γραμ­μα Anti-piracy: Δημιουργοί, εκδότες και ΟΣΔΕΛ ενωμένοι κατά της πειρατείας στο διαδίκτυο

Πρό­γραμ­μα Anti-piracy:
Δημιουργοί, εκδότες και ΟΣΔΕΛ
ενωμένοι κατά της πειρατείας
στο διαδίκτυο

H πει­ρα­τεία προ­στα­τευό­με­νων έρ­γων του λό­γου στο δια­δί­κτυο δεν εί­ναι και­νούρ­γιο φαι­νό­με­νο. Εί­ναι όμως γε­γο­νός ότι κα­τά τη διάρ­κεια της υγειο­νο­μι­κής κρί­σης και των μέ­τρων κοι­νω­νι­κής απο­στα­σιο­ποί­η­σης έλα­βε ανη­συ­χη­τι­κές δια­στά­σεις.

Ο ΟΣ­ΔΕΛ προ­α­σπι­ζό­με­νος τα δι­καιώ­μα­τα δη­μιουρ­γών και εκ­δο­τών και θέ­λο­ντας να συμ­βά­λει στην προ­σπά­θεια κα­τα­πο­λέ­μη­σης του φαι­νο­μέ­νου, από αυ­τόν τον Μάιο εγκαι­νιά­ζει μία νέα μό­νι­μη στή­λη στο μη­νιαίο Newsletter. Στό­χος της στή­λης αυ­τής εί­ναι η συ­στη­μα­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση των συμ­βα­σιού­χων του Ορ­γα­νι­σμού για το έρ­γο και τις πρω­το­βου­λί­ες του Τμή­μα­τος Anti-piracy.

Το πρό­γραμ­μα Anti-piracy λει­τουρ­γεί από το 2019 και έχει να επι­δεί­ξει ση­μα­ντι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα. Εν­δει­κτι­κά ανα­φέ­ρου­με τις τα­κτι­κές δια­γρα­φές πα­ρά­νο­μα αναρ­τη­μέ­νων αρ­χεί­ων, τις μη­νυ­τή­ριες ανα­φο­ρές και τα αι­τή­μα­τα δια­κο­πής πρό­σβα­σης στους πα­ρά­νο­μους ιστό­το­πους στην Ελ­λά­δα, που απευ­θύ­νει στην αρ­μό­δια Επι­τρο­πή για τη Γνω­στο­ποί­η­ση Δια­δι­κτυα­κής Προ­σβο­λής Δι­καιω­μά­των Πνευ­μα­τι­κής Ιδιο­κτη­σί­ας και Συγ­γε­νι­κών Δι­καιω­μά­των (ΕΔΠ­ΠΙ). Στην προ­σπά­θεια αυ­τή, εξαι­ρε­τι­κά ση­μα­ντι­κή εί­ναι η συμ­βο­λή δη­μιουρ­γών και εκ­δο­τών, οι οποί­οι με τις κα­ταγ­γε­λί­ες τους πα­ρέ­χουν πο­λύ­τι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το φαι­νό­με­νο της πει­ρα­τεί­ας του βι­βλί­ου στο δια­δί­κτυο.

Κα­θώς ο Ορ­γα­νι­σμός δια­πί­στω­σε την ανά­γκη ενη­μέ­ρω­σης, όχι μό­νο για τα απο­τε­λέ­σμα­τα, αλ­λά και για τη λει­τουρ­γία του Προ­γράμ­μα­τος, τη δια­δι­κα­σία υπο­βο­λής κα­ταγ­γε­λιών, τι απο­τε­λεί πει­ρα­τεία στο δια­δί­κτυο, κτλ., σχε­δί­α­σε ένα μό­νι­μο ση­μείο ανα­φο­ράς για την πει­ρα­τεία στον ιστό­το­πο του ΟΣΔΕΛ. Εκεί οι εν­δια­φε­ρό­με­νοι θα βρί­σκουν ανα­λυ­τι­κές και επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νες πλη­ρο­φο­ρί­ες για την πλη­ρέ­στε­ρη δυ­να­τή ενη­μέ­ρω­σή τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΔΩ.

Στην αρ­χι­κή σε­λί­δα του ιστό­το­που, μέ­σω του ευ­διά­κρι­του banner, ο κά­θε εν­δια­φε­ρό­με­νος με­τα­φέ­ρε­ται στη λί­στα επι­λο­γών του Anti-piracy.

Απο­τε­λεί προ­τε­ραιό­τη­τα για τον ΟΣ­ΔΕΛ η συ­νέ­χι­ση των προ­σπα­θειών για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση του φαι­νο­μέ­νου της πει­ρα­τεί­ας βι­βλί­ων στο δια­δί­κτυο. Με την ενερ­γή συμ­βο­λή των συγ­γρα­φέ­ων και των εκ­δο­τών τους οποί­ους εκ­προ­σω­πεί, σκο­πεύ­ει να εντα­τι­κο­ποι­ή­σει το πρό­γραμ­μα Anti-piracy και να υλο­ποι­ή­σει κα­μπά­νιες ενη­μέ­ρω­σης της κοι­νής γνώ­μης για τη ση­μα­σία του σε­βα­σμού και της προ­στα­σί­ας των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των.

ΠΗΓΗ: ΟΣΔΕΛ, Μάιος 2021. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 2.6.2021.

Προ­γραμ­μα Anti-piracy, Δημιουργοι, εκδοτες πειρατεια διαδικτυο, Antipiracy, piracy
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ