Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα στην 53η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Καΐρου

Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα
στην 53η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου
του Καΐρου

Με τι­μώ­με­νη χώ­ρα την Ελ­λά­δα πραγ­μα­το­ποιεί­ται η 53η Διε­θνής Έκ­θε­ση Βι­βλί­ου Κα­ΐ­ρου (Cairo International Book Fair) από τις 26 Ια­νουα­ρί­ου έως τις 7 Φε­βρουα­ρί­ου 2022 στο Διε­θνές Εκ­θε­σια­κό Κέ­ντρο Αι­γύ­πτου. Πρό­κει­ται για τη με­γα­λύ­τε­ρη και παλαιό­τε­ρη έκ­θε­ση βι­βλί­ου του αρα­βι­κού κό­σμου, την οποία διορ­γα­νώ­νει o Γε­νι­κός Οργα­νι­σμός Βι­βλί­ου Αι­γύ­πτου (General Egyptian Book Organization), με τη συμ­με­το­χή 1.200 εκ­δο­τών από 125 χώ­ρες και πε­ρισ­σό­τε­ρων από δύο εκα­τομ­μύ­ρια επι­σκε­πτών.

Η συ­γκε­κρι­μέ­νη τι­μη­τι­κή συμ­με­το­χή απο­τε­λεί μία ση­μα­ντι­κή ευ­και­ρία, ώστε το αρα­βό­φω­νο κοι­νό να γνω­ρί­σει κα­λύ­τε­ρα τό­σο την κλα­σι­κή, όσο και τη σύγ­χρο­νη ελ­λη­νι­κή λο­γο­τε­χνι­κή πα­ρα­γω­γή και τους δη­μιουρ­γούς της. Ταυ­τό­χρο­να, προ­σφέ­ρει τη δυ­να­τό­τη­τα στα ελ­λη­νι­κά γράμ­μα­τα να προ­σεγ­γί­σουν έρ­γα της αρα­βι­κής ποί­η­σης και λο­γο­τε­χνί­ας, μέ­σω των υφι­στά­με­νων και ανα­δυό­με­νων δυ­να­το­τή­των συ­νερ­γα­σί­ας, με­τα­ξύ της ελ­λη­νι­κής και της αρα­βι­κής εκ­δο­τι­κής επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας.

Όψεις της σύγ­χρο­νης εκ­δο­τι­κής πα­ρα­γω­γής και του ελ­λη­νι­κού πο­λι­τι­σμού ευ­ρύ­τε­ρα θα έχουν την ευ­και­ρία να γνω­ρί­σουν οι επι­σκέ­πτες του Ελ­λη­νι­κού Πε­ρι­πτέ­ρου, στο οποίο θα φι­λο­ξε­νη­θούν εκ­δό­σεις επι­λεγ­μέ­νων θε­μα­τι­κών ενο­τή­των, όπως: Κρα­τι­κά Βρα­βεία Λο­γο­τε­χνί­ας και Κρα­τι­κά Βρα­βεία Παι­δι­κού Βι­βλί­ου 2020, εκ­δό­σεις μου­σεί­ων και πο­λι­τι­στι­κών ιδρυ­μά­των, τί­τλοι ελ­λη­νι­κών βι­βλί­ων με­τα­φρα­σμέ­νων στην αρα­βι­κή γλώσ­σα, εκ­δό­σεις σχε­τι­κές με το έρ­γο και τη ζωή του Κ. Π. Κα­βά­φη στην αρα­βι­κή, στην ελ­λη­νι­κή και σε άλ­λες γλώσ­σες, γκρά­φικ νό­βελ και κό­μικς, εκ­δό­σεις των ελ­λη­νι­κών κοι­νο­τή­των Αι­γύ­πτου κ.ά.

Ιδιαί­τε­ρη έμ­φα­ση θα δο­θεί στην προ­ώ­θη­ση του νέ­ου με­τα­φρα­στι­κού προ­γράμ­μα­τος GreekLit το οποίο έχει ήδη εντα­χθεί στο Ευ­ρω­παϊ­κό δί­κτυο ENLIT-European Network for Literary Translation και θα πα­ρου­σια­στεί επι­σή­μως στην αρα­βι­κή αγο­ρά βι­βλί­ου σε συ­νερ­γα­σία με τον Ορ­γα­νι­σμό Βι­βλί­ου και το Κέ­ντρο Με­τά­φρα­σης Αι­γύ­πτου. Στην ελ­λη­νι­κή απο­στο­λή συμ­με­τέ­χουν εκ­πρό­σω­ποι ελ­λή­νων εκ­δο­τών, κα­τό­πιν προ­σκλή­σε­ως από το Ελ­λη­νι­κό Ίδρυ­μα Πο­λι­τι­σμού και τον Σύν­δε­σμο Αι­γυ­πτί­ων Εκ­δο­τών.

Το βι­βλιό­φι­λο κοι­νό θα έχει επί­σης την ευ­και­ρία να γνω­ρί­σει από κο­ντά έλ­λη­νες συγ­γρα­φείς των οποί­ων τα βι­βλία έχουν με­τα­φρα­στεί πρό­σφα­τα στην Αί­γυ­πτο, συ­γκε­κρι­μέ­να τους: Πέρ­σα Κου­μού­τση, «Αλε­ξαν­δρι­νές φω­νές», Αμά­ντα Μι­χα­λο­πού­λου, «Πώς σκό­τω­σα την κα­λύ­τε­ρη μου φί­λη», Δη­μή­τρη Σω­τά­κη, «Η ανά­στα­ση του Μάικλ Τζάκ­σον» και Αλέ­ξαν­δρο Κι­τρο­έφ, «The Greeks and the Making of Modern Egypt». Οι πα­ρου­σιά­σεις των βι­βλί­ων τους πραγ­μα­το­ποιού­νται σε συ­νερ­γα­σία με τους με­τα­φρα­στές και τους αι­γύ­πτιους εκ­δό­τες τους.

Το πλού­σιο και πο­λυ­θε­μα­τι­κό πρό­γραμ­μα της Ελ­λά­δας ως τι­μώ­με­νης χώ­ρας πε­ρι­λαμ­βά­νει επί­σης:

·  Αφιέ­ρω­μα στον με­γά­λο αλε­ξαν­δρι­νό ποι­η­τή Κ. Π. Κα­βά­φη, το οποίο πε­ρι­λαμ­βά­νει πε­ρισ­σό­τε­ρα από 50 βι­βλία για τον Κα­βά­φη στην αρα­βι­κή, την ελ­λη­νι­κή και σε άλ­λες γλώσ­σες, κα­θώς και την πα­ρου­σί­α­ση του ψη­φια­κού αρ­χεί­ου Κα­βά­φη από το Ίδρυ­μα Ωνά­ση. Το αφιέ­ρω­μα συ­μπλη­ρώ­νει ει­κα­στι­κή έκ­θε­ση έρ­γων σύγ­χρο­νων καλ­λι­τε­χνών εμπνευ­σμέ­νων από το έρ­γο και τον βίο του Κα­βά­φη σε επι­μέ­λεια της Λουί­ζας Κα­ρα­πι­δά­κη.

·  Συ­ζή­τη­ση για τις αμ­φί­δρο­μες πο­λι­τι­στι­κές και με­τα­φρα­στι­κές σχέ­σεις Ελ­λά­δας και Αι­γύ­πτου από την αρ­χαιό­τη­τα έως σή­με­ρα και τη συμ­βο­λή των ελ­λη­νι­στών-με­τα­φρα­στών στη διά­δο­ση του ελ­λη­νι­κού πο­λι­τι­σμού στην Αί­γυ­πτο, με τη συγ­γρα­φέα και με­τα­φρά­στρια Πέρ­σα Κου­μού­τση και τον ελ­λη­νι­στή και με­τα­φρα­στή Χά­λεντ Ρα­ούφ, οι οποί­οι τι­μή­θη­καν πρό­σφα­τα με το διε­θνές Βρα­βείο για τη Με­τά­φρα­ση και τη Διε­θνή Κα­τα­νό­η­ση του Διε­θνούς Ορ­γα­νι­σμού Sheikh Hamad, στην κα­τη­γο­ρία «Life Achievement».

·  Τι­μη­τι­κή εκ­δή­λω­ση για τον με­γά­λο στο­χα­στή και λο­γο­τέ­χνη Τα­χά Χου­σε­ΐν, ιδρυ­τή των ελ­λη­νι­κών σπου­δών στην Αί­γυ­πτο και σε όλον τον αρα­βι­κό κό­σμο.

·  Συ­ζή­τη­ση για τη σύγ­χρο­νη κλα­σσι­κή ελ­λη­νι­κή λο­γο­τε­χνία, με αφορ­μή την πρό­σφα­τη έκ­δο­ση του βι­βλί­ου «Συ­γκρι­τι­κή Ελ­λη­νι­κή Λο­γο­τε­χνία υπό το φως των νέ­ων κρι­τι­κών θε­ω­ριών και διε­πι­στη­μο­νι­κών με­θό­δων» του Δρ Χι­σάμ Ντα­ρουίς, κα­θη­γη­τή Ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας και Λο­γο­τε­χνί­ας στο Πα­νε­πι­στή­μιου του Κα­ΐ­ρου.

·  Συ­ζή­τη­ση με θέ­μα «Το σύγ­χρο­νο ποι­η­τι­κό το­πίο στην Ελ­λά­δα και την Αί­γυ­πτο» και η δι­δα­σκα­λία της ελ­λη­νι­κής ποί­η­σης στο τμή­μα της Νέ­ας Ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας και Λο­γο­τε­χνί­ας του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Κα­ΐ­ρου.

·  Εκ­δή­λω­ση για την «Ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα στην Αί­γυ­πτο» με αφορ­μή την Πα­γκό­σμια Ημέ­ρα Ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας (9 Φε­βρουα­ρί­ου) σε συ­νερ­γα­σία με το Ελ­λη­νι­κό Πο­λι­τι­στι­κό Κέ­ντρο Κα­ΐ­ρου.

·  Εκ­παι­δευ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα για παι­διά σε συ­νερ­γα­σία με το Ίδρυ­μα Ωνά­ση: «Το έντο­μο του ήλιου –με αφορ­μή το τα­ξί­δι ενός σκα­ρα­βαί­ου, συ­νο­μι­λούν θε­οί της Αι­γύ­πτου με θε­ούς του Ολύ­μπου» και «Ο μι­κρός Ρή­γας και τα μυ­στι­κά σύμ­βο­λα της Χάρ­τας», από τη συγ­γρα­φέα και ει­κο­νο­γρά­φο Λή­δα Βαρ­βα­ρού­ση.

Στο πρό­γραμ­μα των πο­λι­τι­στι­κών εκ­δη­λώ­σε­ων συμ­με­τέ­χουν μα­θη­τές από τα ελ­λη­νι­κά σχο­λεία Κα­ΐ­ρου (Αμπέ­τειος και Αχιλ­λο­πού­λειος Σχο­λή) με τη συ­νερ­γα­σία του γρα­φεί­ου Συ­ντο­νι­σμού Εκ­παί­δευ­σης Β. Αφρι­κής και Μ. Ανα­το­λής, με ανα­γνώ­σεις ποι­η­μά­των, με­τα­φρα­στι­κές δο­κι­μές λο­γο­τε­χνι­κών κει­μέ­νων κ.ά.

Την ευ­θύ­νη για τη διορ­γά­νω­ση της ελ­λη­νι­κής συμ­με­το­χής έχουν ανα­λά­βει το Υπουρ­γείο Πο­λι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού, κα­θώς και το Ελ­λη­νι­κό Ίδρυ­μα Πο­λι­τι­σμού (ΕΙΠ) με την υπο­στή­ρι­ξη της Πρε­σβεί­ας της Ελ­λά­δας στο Κάι­ρο. Για τη δια­μόρ­φω­ση του πο­λι­τι­στι­κού προ­γράμ­μα­τος, το ΕΙΠ συ­νερ­γά­στη­κε με τους πα­ρα­κά­τω φο­ρείς πο­λι­τι­σμού και παι­δεί­ας: Βι­βλιο­θή­κη Αλε­ξαν­δρεί­ας, Αρ­χείο Κα­βά­φη/Ίδρυ­μα Ωνά­ση, Ελ­λη­νι­κό Πο­λι­τι­στι­κό Κέ­ντρο Κα­ΐ­ρου, Γρα­φείο Συ­ντο­νι­σμού Εκ­παί­δευ­σης Β. Αφρι­κής και Μ. Ανα­το­λής, κα­θώς και με τις ελ­λη­νι­κές κοι­νό­τη­τες Αλε­ξαν­δρεί­ας και Κα­ΐ­ρου.

ΠΗΓΗ: ΟΣΔΕΛ, Ια­νουά­ριος 2022. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 1.2.2022.

Ελλαδα Διεθνης εκθεση Βιβλιου Καιρου Κα­βα­φης, αρα­βι­κη, ελ­λη­νι­κη γλωσ­σα, ψη­φια­κο αρ­χει­ο Κα­βα­φη ιδρυ­μα Ωνα­ση ει­κα­στι­κη καλ­λι­τε­χνης με­τα­φρα­ση Αι­γυ­πτου ελ­λη­νι­στης με­τα­φρα­στης ελ­λη­νι­κος πο­λι­τι­σμος Αιγυ­πτος, Κου­μου­τση Χα­λεντ Ρα­ουφ, στο­χα­στης λο­γο­τε­χνης Τα­χα Χου­σε­ιν, ελ­λη­νι­κες σπου­δες αρα­βι­κος κο­σμος, συγ­χρο­νη κλα­σσι­κη ελ­λη­νι­κη λο­γο­τε­χνια, Συ­γκρι­τι­κη κρι­τι­η Ντα­ρουις, κα­θη­γη­της Πα­νε­πι­στη­μιο ποι­ηση ποίιη­ση Πα­γκο­σμια Ημερα Ελ­λη­νι­κης Γλωσ­σας 9 Φε­βρουα­ρι­ου σχο­λεια Αμπέετειος Αχιλ­λο­που­λειος Σχο­λη Αφρι­κη Μεση Ανα­το­λη
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ