ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ τις αρχαίες πελασγικές επιγραφές της ΛΗΜΝΟΥ - Το αγίασμα των Καβείρων - Συγγένεια ελληνικής-ετρουσκικής γλώσσας - του Ν. Μιχαλόπουλου

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ
τις αρχαίες πελασγικές επιγραφές
της ΛΗΜΝΟΥ
Συγγένεια ελληνικής-ετρουσκικής γλώσσας
Το αγίασμα των Καβείρων

 

Του γεωπόνου Νικολάου Μιχαλόπουλουmixalopoulosn@gmail.com

ΣΤΗΛΗ ΛΗΜΝΟΥ:

HOΛAIEZ: ΝΑΦΟΘ: ΖΙΑΖΙΜΑΡΑΖ: ΜΑFΣΙΑΛΧFΕΙΖ: ΑFΙΖEFISΘΟ: ΖΕΡΟΝΑΙΘΖΙFΑΙΑΚΕΡ: ΤΑFΑΡΖΙΟΑΝΑΛΑΣΙΑΛ: ΖΕΡΟΝΑΙ: ΜΟΡΙΝΑΙΛ

Μεταγραφή:

Στην μεταγραφή βάζω προθέσεις, τόνους, πνεύματα, σημεία στίξης κλπ, οπότε γίνεται: ω λάιε ἀφ' οὗ διά τῆς βίας ζῇς η άρα , ο λάσιος ιαλεμός αι ἰαχαῖ αεί είς τόν ἱερόν ναόν τοῦ Διός τόν ἀκέραιον τόν ἄρτιον. Λασιος Ιαλεμός είς τόν ἱερόν ναόν Μυρίνας.
Ελεύθερη απόδοση:

ω, Λάιε αφού με την βία ζεις καταρα, πολυ θρήνος, φωνές ακούγονται πάντα στον έντιμο ιερό ναό του Δία. Πολύ θρήνος και στον ιερό ναό της Μυρίνας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ γι' αυτήν την ΛΗΜΝΙΑ ΣΤΗΛΗ, ΕΔΩ.
Ανάλυση:

η (ω λαιε)ζ ν(αφο)θ Αρχική - Ριζική ἀφ' οὗ το (ζιαζι) ανάλυση: Η μυθολογία (Ησίοδος) μας λέει ότι η Βία και τα αδέλφια της ήταν μόνιμοι συνοδοί του Διός η Βία σαν μια από της ιδιότητες του Δία.
Ο Σωκράτης στον Κρατύλο λέει πᾶσιν ὅστις ἐστὶν αἴτιος μᾶλλον τοῦ ζῆν ἢ ὁ ἄρχων τε καὶ βασιλεὺς τῶν πάντων δηλαδή Διότι αίτιος του ζην του δικού μας και του ζην όλων των άλλων όντων δεν είναι δυνατόν να’ ναι αλλος κανείς, πλην ο άρχων και ο βασιλιάς των πάντων, ο άρχων και ο βασιλιάς του σύμπαντος κόσμου (ο Ζευς- Δίας). Πλάτων «Κρατύλος» 396.a.2 – 396.b.3 Αντικαθιστούμε το ζιαζι με ιδιότητες τού δία στο κείμενο μας όπως θα δούμε και παρακάτω είναι (ο βιος ή ζώη και ή βια). οπότε το ζιαζι γίνεται (δια-ζι) οπότε (δια-βι) οπού βι = βια και βιος. Οπότε η μορφή που παίρνει η πρόταση μας είναι διά της βίας βίος=ζωή Αρχική - Ριζική της λέξης ζωή ειναι το ζῶ: ζῶ οταν το κλείνουμε το ζῶ θα γίνει η πρόταση ω λάιε ἀφ' οὗ με βία ζῇς.
Υπαρχει και ενας 2ος τρόπος πολύ απλός λεμε ζ(ια-ζι) δηλαδή φεύγει ότι είναι έξω από την παρένθεση και βάζουμε τα γράμματα δ και β στην θεση του ζ που φέυγει οπότε γίνεται (δ)ιά - (β)ίας ζης με την βοήθεια των ριζών βρίσκουμε της λέξεις. Μπορούμε να βάλουμε στην θέση του δ και του β και τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου έτσι θα δούμε ότι δημιουργούνται οι λέξεις (δ)ιά-(β)ίας ζης ειναι και ο πιο απλός τρόπος Βία η [vía] είναι η (υλική ή ψυχική) πίεση που ασκεί κάποιος επάνω σε κπ. άλλο για να του επιβάλει τη δική του θέληση.
Στην Κω έχουμε το χωριό Ζια το όνομα το πηρέ γιατί βρέθηκε τόπος λατρείας του Δία στο βουνό Δίκαιο. Άλλη παραλλαγή του ονόματος του δια είναι το όνομα Ζα η Ζας στην Νάξο, ο Δίας Σύμφωνα με τη μυθολογία μεγάλωσε στη Νάξο, όπου λατρεύτηκε από τους κατοίκους, οι οποίοι έδωσαν και το όνομά του Ζεύς (Ζας) στο ψηλότερο βουνό τους
Στο κείμενο παρακάτω θα δείτε ότι τα ζ, β, δ, ι, αντικαθίστανται είτε με φωνήεντα, είτε με σύμφωνα.
Ανάλυση:

(μαρα)ζ: μαF και μ-(αρα) βλεπουμε την λεξη άρα που σημαινει κατάρα 
(σιαλχFει)ζ: (αFι)ζ ανάλυση: σιαλχει οπότε σια(λ)(χ)ει κοιτάζουμε τις ρίζες στην λέξη σια(λ)(χ)ει και βλέπουμε τρεις λέξεις. Η πρώτη είναι η λέξη (λά)σι(ος) που σημαίνει πυκνός (μεταφορικά θα πούμε πολύ). (Κοιτάζουμε παρατήρηση 12) Η δεύτερη λέξη είναι ο ιαλε(μός) και η τριτη ἰαχ(α)ῖ. Ο ιαλεμός σημαίνει θλιβερό άσμα, και ἰαχαῖ σημαίνει φωνές.
Υπάρχει και το (αFι)ζ γίνεται αι= αεί σημαίνει πάντα. f δίγαμμα δεν το χρησιμοποιώ πουθενά στο κειμενο η φωνητική αξία του f δίγαμμα, ήταν ένας ασθενής διχειλικός συμφωνικός φθόγγος, όπως το αγγλικό w ([w]).
Ο φθόγγος αυτός υπέστη σίγαση νωρίς στην ελληνική γλώσσα πριν τον 8ο αιώνα π.Χ. και πλήρης αποβολής του.
εFισθο: ζεροναιθ ανάλυση: εfισθο γίνεται εισθο εις το(ν) ζεροναιθ γίνεται (ἱ)ερό(ν) να(όν).
ζιFαι ανάλυση: ζια γίνεται Ζ(εύς)-(δ)ία με κλίση Διός το ακερ: ταFαρζιο ανάλυση: αρχαία κλίση τόν ἀκέρ(αιον) τόν ἄρ(τ)ιον δηλαδή το έντιμο.
ανα(λασιαλ) ζεροναι: μοριναιλ: λασ-ιαλ βλέπουμε 2 λέξεις η πρώτη είναι η λέξη λάσ(ιος) και η δευτερη ιαλ(εμός) θρηνος στον ἱερόν ναό(ν) Μυρίνας


ΗΟΛΑΙΕΖ: ΦΟΚΙΑΣΙΑΛΕ: ΖΕΡΟΝΑΙΘ: ΕFΙΣΘΟ: ΤΟFΕΡΟΝΑΡΟΜ: ΗΑΡΑΛΙΟ: ΖΙFΑI: EΠTEZIO: AΡAI: ΤΙΖ: ΦΟΚΕΖΙFΑI: ΑFIZ: ΣΙΑΛΧFΙΖ: ΜΑΡΑΖΜ: ΑFΙΖ: AOME
Μεταγραφή:

Στην μεταγραφή βάζω προθέσεις, τόνους, πνεύματα σημεία στίξης κλπ, οπότε η απόδοση γίνεται:

ω, Λάιε είς τήν Φωκίδαν τόν λάσιον ιαλεμόν είς τόν ἱερόν ναόν, είς τόν (ἱ)ερό(ν) να(όν), τόν (φ)έρον(τ)α . ῥώμην, χάριν αλιεύω ζεύς ο βίος, αι αραί είς τήν Φωκίδαν «ω Ζεῦ αεί λασιος ιαλεμός, ἰαχή, άρα αεί, οιμέ».
Ελεύθερη απόδοση:

ω, Λάιε στην Φωκίδα πολύ θρήνο στον ιερό ναό, στον ιερό ναό φέρεις. Δύναμη μαζέυω Δία ο βιος μου, οι κατάρες μου στη Φωκίδα «ω Δία για πάντα πολύ θρήνος, φωνή, κατάρα αλίμονο».

Ανάλυση: η(ω Λάιε)ζ είς τήν Φωκί(δαν) τόν (λα)σιον ιαλε(μόν) είς τόν (ἱ)ερό(ν) να(όν), έις τό(ν) (ι)ερον να(ον) τόν (φ)έρον(τ)α όπως βλέπουμε υπάρχουν 2 λέξεις στο αρχικο fερονα η πρωτη είναι (φ)έρον(τ)α και η δεύτερη (ι)έρο(ν)να(όν)

*δευτερη περιπτωση σε αυτη την παραγραφο βλέπουμε κάτω
ρομ: hαραλιο: ζιFαι: επτεζιο: αραι: τιζ: φοκε 

ανάλυση: ρομ = ῥώμην,(χ)ά ρ(ιν) αλιο = αλιεύω δια με κλίση ζεύς ζιο = βιο ο βίος αι αραί = οι κατάρες μου είς τήν Φωκ(ίδαν).
(ζιFα)ι(αFι)ζ: (σιαλχFι)ζ: μαραζμ: (αFι)ζ: αομαι

ανάλυση:(ζια) Ζεύς - Δία με κλίση Ζεῦ αεί σια(λ)(χ)ι τρεις λέξεις ή πρωτη ειναι λασιος (πυκνός μεταφορικά θα πούμε πολυ) η δεύτερη είναι ο ιαλ(εμός) δηλαδή (ο θρήνος), και η τρίτη είναι η ιαχή (φωνη), άρα= κατάρα αεί για πάντα οϊμέ = αλίμονο
το ανάγλυφο αναπαριστά τον Λάιο τον λάμβακα με πολεμικό εξοπλισμό, με την λεξη βία (που ειναι είναι η υλική ή ψυχική πίεση που ασκεί κάποιος επάνω σε κπ. άλλο για να του επιβάλει τη δική του θέληση) του κειμένου ο γράφων υπονοεί τον βιασμό του Χρύσιππου ως αποτέλεσμα ακολουθεί η πολεμική βία μετα το γεγονός του βιασμού δηλαδή η εκστρατεία του Πέλοπα κατα της Θήβας.
- ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Γ. Λεκάκης "Οι 88 αρχαίες πόλεις της Βοιωτίας". Η επιγραφή εξιστορεί μέρος της ζωής του λαιου Ο μύθος του Λάιου του Λάμβακος χρησιμοποιούταν σαν διδασκαλία ανά την Ελλάδα. Οι αρχαίοι Έλληνες λατρεύουν, ορκίζονται και προσεύχονται σε θεούς και ήρωες. Με τα τα τραγικά ηρωικά πρόσωπα στις μυθολογίες συνάδονται μιας και αυτά τα πρόσωπα έχουν ανθρώπινες αδυναμίες, πάθη και φόβους. Όλες οι επιγραφές είναι με τον πρώιμο τρόπο γραφής χωρις ορθογραφία θα γράψω κομμάτια πιο αναλυτικά πάμε στην στήλη της Λήμνου υπάρχει η πρόταση ΖΙΑΖΙ φωνητικά το ζια ακούγεται σαν το δια αν κάποιος το κάνει ήχο και θα καταλάβει το δια είναι ομόηχο σαν το βια....υπάρχουν και οι τρόποι που ανέφερα πάνω μετά ακολουθεί η ρίζα αρα που στα αρχαία είναι η κατάρα όπως είπα τα κείμενα είναι με τον πρώτο(η πρώιμο) τρόπο γραφής των ελληνικών επιγραφών χωρίς ορθογραφία δηλαδή η αρχαίοι συμβόλιζαν με το γράμμα (ε) και το (αι) οπότε η πρόταση ΣΙΑΛΧFΕΙΖ κρύβει της εξής ρίζες λα(σι)ος ρίζα (ιαλ)(ε)μος και (ια)χα(ι) σε παρένθεση δίνω ό,τι υπάρχει μέσα στο κείμενο οπότε βλέπεις μετατροπή του ε σε αι απλά σε αυτές τις προτάσεις κρύβονται περισσότερες της μια ρίζας. με λίγα λόγια τα κείμενα μας δίνουν τις ρίζες και εμείς πρέπει να τις βρουμε π.χ. ΑΚΕΡ: ΤΑFΑΡΖΙΟ ακερ~ ακέραιο αρζιο~άρτιο το ζ σε όλο το κείμενο αλλάζει και βέβαια πρέπει να βάλεις και την σωστή κλήση των λέξεων.

 

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΦΑΙΣΤΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

Επιγραφή:

HKTAONOΣI:ΗΕΛΟΚΕ →
ΣΟΡΟΜΣ:ΑΣΛΑΣ ←

Μεταγραφή:

Στην μεταγραφή βάζω προθέσεις, τόνους, πνεύματα σημεία στίξης κλπ, οπότε η απόδοση γίνεται:

οἰκτρῶς ἐνόσησε ἔδωκε τήν σορόν είς τόν Ἄτλαντα

Ελεύθερη απόδοση:

οικτρώς ενόσησε, έδωσε την σορό στον Ατλαντα
Ανάλυση:
οἰκτρῶς ἐνόσησε το ελοκε "ακούγεται" σαν το ἔδωκε (αφιέρωσε) τήν σορό (νεκρό σώμα στόν Άτλατα…  Ἄτλαντα μεταφορικά θα πούμε στον ουρανό.) ο γράφων παραλληλιζει την ζωή του θανόντα με αυτή του Άτλαντα διότι υπέφερε και υπέμενε την αρρώστια σαν τον Άτλαντα την τιμωρία του Δία.
Η Επιγραφή που βρέθηκε στην Ηφαιστία της Λήμνου έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει επιτύμβια στοιχεία και αναθηματικό χαρακτήρα, μπορούμε να δούμε πολλές τέτοιες επιγραφές στην Θεσσαλία θα αναφέρω μια λέξη λημνιακή novaisma που ήταν σημειωμένη στο λαιμό μιας οινοχόης που βρέθηκε στο ιερό των Καβείρων
aisma στα ετρουσκικά σημαίνει θεϊκό aisma~αισμα~α(γ)ι(α)σμα από την λέξη ἁγίασμα το αγιασμένο νερό, ο αγιασμός που ακόμα και σήμερα μεταφέρεται σε δοχεία θεωρώ ότι είναι μια λέξη μιας τοπικής διαλέκτου ελληνική που έχει περάσει στους ετρούσκους από τους Έλληνες κατοίκους της Λήμνου ίσως προέρχονται οι λέξεις αυτές από το αρχαίο ελληνικό ίαμα που είναι το φάρμακο. - ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Γ. Λεκάκης "Λημνία Γη". Οι Έλληνες κατοικούν στο νησί χρόνια, έχουν βρεθεί μυκηναϊκά κτερίσματα από τον 13 αιώνα πχ πληροφορίες για την λέξη ΕΔΩ.
Η γλώσσα τον Ετρούσκων εχει μια συγγένεια με τα ελληνικά, πχ οι λέξεις ati, μάτηρ, μητέρα στην δωρική γλώσσα. Η ετρ. λέξη apa από το πάτερ ή πατήρ. Άλλη λέξη η ετρούσκικη rumon- ποτάμι προέρχεται από την ελληνική ρώμη που σημαίνει ορμή, δύναμη, όπως και τα λατινικά με την ελληνική έχουν μια συγγένεια έτσι και η ετρουσκική έχει με την ελληνική. Από τις αποδόσεις μου θεωρώ ότι η συγγενική γλώσσα τον πρωτοελληνικών λαών, τουλάχιστον σε περιοχές όπως η Κρήτη και η Λήμνος είναι τα αρχαία ελληνικά.
Η μετακίνηση των Ετρούσκων στην Ιταλία έγινε πριν την (σ.σ.: εκ Φωκίδος) κάθοδο των Δωριέων και η Λήμνος από τον 13ο αιώνα πΧ (και πιό πριν) είχε αποικιστεί από ελληνικά φύλα και έρχομαι και σε αυτό που λέει ο Διόδωρος Σικελιώτης. Αναφέρει ότι σύμφωνα με τον Διονύσιο Σκυτέα, ένα αρχαιότερό του ιστορικό, στην Ελλάδα πριν από τη σημερινή ελληνική γραφή υπήρχε μια άλλη, η Πελασγική, άρα η γραφή αυτή είναι εκείνη που ο Έβανς ονομάζει Γραμμική. Διόδωρος Σικελιώτης (βιβλίο 3,67, 5 - 57 και 5, 74). Αυτό μπορώ να το αναλύσω περαιτέρω τι πιστεύω εγώ για την πελασγική γλώσσα σύμφωνα με αυτό που μας μεταφέρει ο Διόδωρος Σικελιώτης.

 

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΚΟΡΤΟΝΑ ΤΟΣΚΑΝΗΣ

Επιγραφή που βρέθηκε στην πόλη Κορτόνα της Τοσκάνης η επιγραφή ειναι γραμμένη σε σαρκοφάγο και η επιγραφή έχει ως εξής:

Ο ΑΝΙΑΑΝΑΙΕΙΡΕLΙΡΙ...

θεωρείται ετρουσκική έχουν ασχοληθεί με την μετάφραση της αρκετοί όπως η Αλβανίδα αρχαιολόγος Nermin Vlora Falaschi που προσπάθησε να την ερμηνεύσει μέσω τις αλβανικής – βλ. Wikipedia.

Η επιγραφή έχει αρκετά κοινά με τις πελασγικές ελληνικές επιγραφές θα μπορούσαμε να διαβάσουμε τα εξής:

Συμπληρώνουμε τις λέξεις που λείπουν οπότε

Ο ΑΝΙΑ-Α-ΝΑΙΕ-(ΧΑ)ΙΡΕ-LΙΡΙ

Μετάφραση:

τον Αινεία (ή τoν (νε)ανίαν) εις τον ναόν (χα)ῖρε… (αποχαιρετίζουμε)

Ανάλυση: ναιε~ναον μας το δίνει σε πολλές επιγραφές που έχω μεταφράση με την μορφή ναιτ, ναιθ, ναιρ και τώρα ναιε και στην στήλη της Λήμνου σαν ναφοθ… ναοθ..ναο…στην στήλη το έχει σαν ναιθ .....

 Παρόμοια επιγραφή με τις άνωθεν είναι και η κάτωθι από το βιβλίο L’écriture et l’espace de la mort. Épigraphie et nécropoles με αυτό θέλω να δείξω ότι ο τρόπος μεταφράσεων είναι παρόμοιος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής.

 

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΓΑΪΟΥ

Επιγραφή:

ΓΑΙΕ Ε ΚΑΙ(Ε)ΙΕ ΑΝΚΛΕΝΕΙΤΕ ΧΡΙ(Ε)ΤΕ ΧΑΙΡΕ

Μετάφραση:

Γάιε Καίσιε / Ανκωνείτη / χρηστὲ χαῖρε

Δηλαδή

Γάιε Καίσιε, από την Αγκώνα, άξιε σε χαιρετώ.

Είναι μια επιτάφια επιγραφή.

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 1.2.2022.


αρχαια πελασγικη επιγραφη ΛΗΜΝΟΥ ελληνικη ετρουσκικη γλωσσα, Μιχαλοπουλος, ΣΤΗΛΗ ΛΗΜΝΟΣ, καμινια καμινιων λαιος βια λασιος ιαλεμος ιαχη ιερος ναος Διος ακεραιος αρτιος ιερον Μυρινα αρα καταρα, θρηνος, φωνη εντιμο ιερο Διας μυθολογια Ησιοδος Σωκρατης Κρατυλος αιτιος ζην αρχων βασιλευς Ζευς Πλατων ζιαζι ζω ελληνικο αλφαβητο vía Κως χωριο Ζια Ζιας βουνο ορος Δικαιο Ζα Ζας Ναξος, πυκνος θλιβερο ασμα, φωνες διγαμμα διχειλικος συμφωνικος φθογγος, αγγλικ w 8ος αιωνας πΧ ΦΟΚΙΑΣ ΦΟΚΕΖΙFΑI Φωκιδα ρωμη αλιευω οιμε Φωκις λαμβακας πολεμικος εξοπλισμος, βιασμος Χρυσιππος εκστρατεια Πελοπας Πελωψ Θηβα επιγραφες Λαιου Ελλαδα λατρεια ορκος θεοι ηρωας τραγικος αδυναμια παθος φοβος γραφη ορθογραφια οικτρως νοσος σορος Ατλαντας αφιερωση ουρανος αρρωστια επιτυμβια Θεσσαλια λημνιακη λεξη novaisma νοβεσμα, νοβαισμα οινοχοη Καβειροι, Καβειρων Καβειριο Καβειριον Καβειρειο, Καβειρεια aisma ετρουσκικα θεικο αισμα αγιασμα αγιασμενο νερο, αγιασμος δοχειο ιαμα φαρμακο. μηκυναικα κτερισματα 13ος αιωνας πχ ατι ati, ματηρ, μητερα δωρικη δωρικα apa πατερ πατηρ rumon ρουμον ποταμι ορμη, δυναμη, λατινικα πρωτοελληνες Κρητη Ιταλια καθοδος των Δωριεων ελληνικα φυλα, Διοδωρος Σικελιωτης Διονυσιος Σκυτεας, ελληνικη γραφη Πελασγοι Εβανς Γραμμικη Α Β, Κορτονα Τοσκανης Κορτονη Κορτων Τοσκανη σαρκοφαγος μεταφραση Αλβανιδα αρχαιολογος Φαλασι Nermin Vlora Falaschi αλβανικη αλβανικα πελασγικα αινειας νεανιας χαιρε ναιτ, ναιθ, ναιρ ναιε ναφοθ ναοθ ναο Épigraphie nécropoles Γαλλικη Αρχαιολογικη Σχολη γαλλια ΓΑΙΟΣ Καισιος Ανκωνειτης χρηστος επιταφια
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ