Βιβλίο για τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΤΣΙΦΑ, τον ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ-ΗΡΩΑ της ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - Τα έσοδα πάνε στην οικογένεια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ
ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ ΗΡΩΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ε­πι­μέ­λεια:  Χαράλαμπος Δ. Καμπλιές

Εί­ναι κά­ποιες στι­γμές στη ζωή του Έλ­ληνα, που α­να­ρω­τι­έ­ται τί πρέ­πει να κά­νει, πώς πρέ­πει να αν­τι­δρά­σει, πώς να αν­τέ­ξει τα τε­κται­νό­μενα στον Ελ­λη­νι­σμό. Τον Ελ­λη­νι­σμό που βάλ­λε­ται παν­τα­χό­θεν, εν­τός και ε­κτός συ­νό­ρων και από ξέ­νους και από κατ’ ό­νομα Έλ­λη­νες. Τον Ελ­λη­νι­σμό που στο δι­άβα των αι­ώ­νων πέ­ρασε από χί­λια μύ­ρια κύ­ματα, από στι­γμές δό­ξης και πα­ρα­κμής, με­γα­λουρ­γίας και υ­πο­μο­νής κατά την δι­άρ­κεια κα­το­χής της χώ­ρας από ξέ­νους και αλ­λο­θρή­σκους. Άν­τεξε ό­μως και θα αν­τέ­ξει ως την συν­τέ­λεια του κό­σμου. Δεν γί­νε­ται αλ­λιώς. Η ί­δια η ι­στο­ρία της αν­θρω­πό­τη­τας το α­πο­δει­κνύει.

Μια τέ­τοια φάση πα­ρα­κμής δι­α­νύ­ουμε και τώρα. Στο χέρι μας εί­ναι να αν­τέ­ξουμε και, να προ­χω­ρή­σουμε στην α­να­γέν­νηση του Φοί­νικα από τις στάχ­τες του. Μια τέ­τοια στι­γμή, λοι­πόν, έρ­χε­ται μια δο­λο­φο­νία ε­νός ή­ρωα Έλ­ληνα, από την αλ­βα­νική α­στυ­νο­μία, για να ση­μά­νει η καμ­πάνα της α­φύ­πνι­σης. Το «δεν πάει άλλο πιά», το «ως εδώ και μη πα­ρέ­κει», πη­γά­ζει αυ­θόρ­μητα από κάθε Ελ­λη­νική ψυχή, α­παν­τα­χού της οι­κου­μέ­νης.

Δεν ξε­χνι­ούν­ται οι ή­ρωες της Ελ­λά­δος. Τους θυ­μούν­ται αυ­τοί που πρέ­πει να τους θυ­μούν­ται, τους τι­μούν ε­κεί­νοι που πρέ­πει. Συγ­κι­νούν τις καρ­διές τους, τους προ­βά­λουν ως πρό­τυπα στα παι­διά τους, δεν ξε­χνι­ούν­ται ό­σον και ό­σοι κι αν κα­τα­βά­λουν συ­στη­μα­τι­κές και ορ­γα­νω­μέ­νες προ­σπά­θειες για το αν­τί­θετο.

Θέ­λον­τας να βά­λουμε ένα λι­θα­ράκι για την δι­α­τή­ρηση αυ­τής της μνή­μης, την α­νεύ­ρεση της α­λή­θειας, αν­τι­στε­κό­με­νοι στο ξε­θώ­ρι­α­σμα των εν­τυ­πώ­σεων και των γε­γο­νό­των, γί­νε­ται αυτή η προ­σπά­θεια κα­τα­γρα­φής των γε­γο­νό­των της δο­λο­φο­νίας του Κων­σταν­τί­νου Ι­ω­άν­νου Κατ­σίφα, που έ­γινε στις 28 Ο­κτω­βρίου 2018. Τυ­χαία ά­ραγε η η­με­ρο­μη­νία; Τυ­χαία η με­θό­δευση ε­ξόν­τω­σής του; Το ποιοι έ­δω­σαν την εν­τολή της δο­λο­φο­νίας του εί­ναι πα­σί­γνω­στο: Αυ­τοί που τρέ­μουν τους Έλ­λη­νες. Τρέ­μουν αυτό που εί­ναι και αν­τι­προ­σω­πεύει ο πρα­γμα­τι­κός Έλ­λη­νας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ, ΕΔΩ.

Με την ι­δέα, ευ­λο­γία και πα­ρό­τρυνση, του Δι­οι­κη­τι­κού Συμ­βου­λίου του Συλ­λό­γου «Οι φί­λοι του Κων­σταν­τί­νου Κατ­σίφα - Εθνομάρτυρος», προ­σεγ­γί­ζουμε το ως άνω θέμα, με ευ­λά­βεια στο παλ­λη­κάρι μας και τιμή στη μνήμη του. Για το καλό της ελ­λη­νορ­θό­δο­ξης πί­στης μας και της πα­τρί­δος μας.

ΠΗΓΗ: Εκδ. Πελασγός, Ἰωάννης Χρ. Γιαννάκενας, Χαρ. Τρικούπη 14, 10679, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 6440021 - 210 3628976 email: acroceramo@hellasbooks.gr, ISBN  978 - 960 - 522 - 674 – 9.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΛΑΣΓΟΥ: ΑΠΟ 15,90 Ε ΜΟΝΟ 11 Ε

ΜΕ ΕΛΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 15 Ε ΣΥΝΟΛΙΚΑ

 

Βιβλιο ΚΑΤΣΙΦΑΣ, ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΗΡΩΑΣ βορεια ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ οικογενεια κατσιφα ηρως ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ Ελ­λη­νι­σμος δο­λο­φο­νια 28η 28 Ο­κτω­βριου 2018 δο­λο­φο­νια αλβανια αλβανοι
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ