Η Google αντιμέτωπη με νέα αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων για το θέμα των διαφημίσεων

Η Google αντιμέτωπη
με νέα αγωγή
πολλών δισεκατομμυρίων
για το θέμα των διαφημίσεων

Η Google βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πη με νέα αγω­γή, με την οποία οι εκ­δό­τες Τύ­που διεκ­δι­κούν απο­ζη­μί­ω­ση ύψους 3,4 δισ. λι­ρών (4,2 δισ. δο­λα­ρί­ων) για δια­φυ­γό­ντα έσο­δα. Στην αγω­γή, που υπέ­βα­λε ο πρώ­ην συ­ντά­κτης τε­χνο­λο­γί­ας του Guardian, Charles Arthur, υπο­στη­ρί­ζει ότι η Google χρη­σι­μο­ποί­η­σε πα­ρά­νο­μα τη δε­σπό­ζου­σα θέ­ση της στην αγο­ρά των δια­δι­κτυα­κών δια­φη­μί­σε­ων μειώ­νο­ντας τα έσο­δα των εκ­δο­τών από αυ­τές.

Η Google δή­λω­σε ότι θα πο­λε­μή­σει με σθέ­νος αυ­τήν την «κερ­δο­σκο­πι­κή και και­ρο­σκο­πι­κή» αγω­γή.

Πρό­κει­ται για τη δεύ­τε­ρη αγω­γή με το ίδιο αντι­κεί­με­νο, με­τά από αυ­τήν που ασκή­θη­κε τον Νο­έμ­βριο του 2022 από τον πρώ­ην διευ­θυ­ντή της Ofcom Claudio Pollack, ο οποί­ος ζη­τού­σε απο­ζη­μί­ω­ση έως και 13,6 δισ. στερ­λί­νες από τον τε­χνο­λο­γι­κό γί­γα­ντα.

Οι εν λό­γω υπο­θέ­σεις σχε­τί­ζο­νται με την τε­χνο­λο­γία της δια­δι­κτυα­κής δια­φή­μι­σης (adtech) που απο­φα­σί­ζει σε κλά­σμα­τα του δευ­τε­ρο­λέ­πτου ποιες δια­δι­κτυα­κές δια­φη­μί­σεις θα δουν οι κα­τα­να­λω­τές, πό­σο θα κο­στί­σουν και πό­σα θα κερ­δί­σουν οι εκ­δό­τες. Ως γνω­στόν, η δια­δι­κτυα­κή δια­φή­μι­ση εί­ναι η κύ­ρια πη­γή εσό­δων για πολ­λούς ιστό­το­πους.

Η Επι­τρο­πή Αντα­γω­νι­σμού του Ηνω­μέ­νου Βα­σι­λεί­ου (Competition and Markets Authority-CMA), ερευ­νά επί­σης την κυ­ριαρ­χία της Google στην τε­χνο­λο­γία της δια­δι­κτυα­κής δια­φή­μι­σης.

Στην αγω­γή που κα­τέ­θε­σε ο πρώ­ην συ­ντά­κτης τε­χνο­λο­γί­ας του Guardian ισχυ­ρί­ζε­ται ότι λό­γω της κα­τά­χρη­σης της θέ­σης της Google, οι τι­μές των υπη­ρε­σιών adtech διο­γκώ­θη­καν και τα έσο­δα των εκ­δο­τών από τις πω­λή­σεις δια­φη­μί­σε­ων μειώ­θη­καν πα­ρά­νο­μα.

Όπως έγρα­ψε ο Arthur, «η CMA ερευ­νά επί του πα­ρό­ντος την αντια­ντα­γω­νι­στι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά της Google στον το­μέα της adtech, αλ­λά δεν έχει την εξου­σία να την ανα­γκά­σει να απο­ζη­μιώ­σει όσους ζη­μιώ­θη­καν. Το λά­θος αυ­τό μπο­ρεί να διορ­θω­θεί μό­νο δια της δι­κα­στι­κής οδού, γι' αυ­τό και υπέ­βα­λα αυ­τήν την αγω­γή».

Η Google δή­λω­σε στο BBC ότι τα δια­φη­μι­στι­κά ερ­γα­λεία της, «κα­θώς και εκεί­να των αντα­γω­νι­στών της στον το­μέα της τε­χνο­λο­γί­ας δια­φη­μί­σε­ων, βοη­θούν εκα­τομ­μύ­ρια ιστό­το­πους και εφαρ­μο­γές να χρη­μα­το­δο­τή­σουν την πα­ρα­γω­γή και διά­θε­ση του πε­ριε­χο­μέ­νου τους και επι­τρέ­πουν σε επι­χει­ρή­σεις όλων των με­γε­θών να προ­σεγ­γί­σουν απο­τε­λε­σμα­τι­κά νέ­ους πε­λά­τες».

Αν και η CMA δια­πί­στω­σε ότι η Google κα­τέ­χει ηγε­τι­κή θέ­ση σε τρεις βα­σι­κούς το­μείς του adtech, η δεύ­τε­ρη υπο­στη­ρί­ζει ότι έχει πολ­λούς αντα­γω­νι­στές. Επί­σης, σύμ­φω­να με τους ισχυ­ρι­σμούς της, οι αμοι­βές για τις υπη­ρε­σί­ες adtech εί­ναι χα­μη­λό­τε­ρες ή αντι­στοι­χούν στο μέ­σο όρο του κλά­δου.

Τον πε­ρα­σμέ­νο Ια­νουά­ριο, με αφορ­μή υπό­θε­ση που αφο­ρού­σε τις δια­φη­μί­σεις στο δια­δί­κτυο, το Υπουρ­γείο Δι­καιο­σύ­νης των ΗΠΑ κα­τη­γό­ρη­σε την Google ότι εί­ναι ένα «βιο­μη­χα­νι­κό με­γα­θή­ριο» που έχει «δια­φθεί­ρει τον νό­μι­μο αντα­γω­νι­σμό στον κλά­δο του adtech, επι­διώ­κο­ντας με κά­θε τρό­πο να απο­κτή­σει τον πλή­ρη έλεγ­χο των ερ­γα­λεί­ων υψη­λής τε­χνο­λο­γί­ας που χρη­σι­μο­ποιού­νται από τους εκ­δό­τες Τύ­που». Η Google ζή­τη­σε από το δι­κα­στή­ριο να απορ­ρί­ψει την εν λό­γω υπό­θε­ση, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι η αμε­ρι­κα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση εί­χε υπε­ρε­κτι­μή­σει τη δύ­να­μή της στην αγο­ρά.

Να θυ­μί­σου­με ότι το 2021 Αρ­χή Αντα­γω­νι­σμού της Γαλ­λί­ας (Autorité de la Concurrence), επέ­βα­λε πρό­στι­μο 220 εκατ. ευ­ρώ στην Google για ευ­νοϊ­κή με­τα­χεί­ρι­ση των δι­κών της υπη­ρε­σιών στον το­μέα της δια­δι­κτυα­κής δια­φή­μι­σης.

ΠΗΓΗ: BBC News, Απρί­λιος 2023, ΟΣΔΕΛ, ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 2.5.2023.

Google αγωγη διαφημισεις Αρ­χη Αντα­γω­νι­σμου Γαλ­λια προ­στι­μο ευ­νοι­κη με­τα­χει­ρι­ση υπη­ρε­σιες δια­δι­κτυα­κη δια­φήημι­ση υπη­ρε­σια Υπουρ­γειο Δι­καιο­συ­νης ΗΠΑ εκ­δοτες Τυ­που εκ­δο­της Τύ­πος
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ