Η αμερικανική σύμπραξη μέσων ενημέρωσης χαιρετίζει τον νόμο για την προστασία της δημοσιογραφίας

Η αμερικανική σύμπραξη
μέσων ενημέρωσης
χαιρετίζει τον νόμο
για την προστασία
της δημοσιογραφίας

Η News/Media Alliance(*), με ανα­κοί­νω­σή της, επι­κρο­τεί τον γε­ρου­σια­στή St. Stadelman, πρό­ε­δρο της νο­μο­πα­ρα­σκευα­στι­κής επι­τρο­πής, ο οποί­ος ει­σή­γα­γε στη Γε­ρου­σία του Ιλι­νόις τον νό­μο για την προ­στα­σία της δη­μο­σιο­γρα­φί­ας (SB 3591). Σύμ­φω­να με τον νό­μο αυ­τόν, οι πλατ­φόρ­μες Big Tech, όπως η Meta και η Google, θα υπο­χρε­ω­θούν να κα­τα­βάλ­λουν στους εκ­δό­τες Τύ­που απο­ζη­μί­ω­ση για την χρή­ση ει­δη­σε­ο­γρα­φι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου.

Το εν λό­γω νο­μο­σχέ­διο εί­ναι πα­ρό­μοιο με τον νό­μο της Κα­λι­φόρ­νια (CJPA, AB 886) για την προ­στα­σία της δη­μο­σιο­γρα­φί­ας, ο οποί­ος ει­σή­χθη από τον γε­ρου­σια­στή Buffy Wicks πέ­ρυ­σι και πέ­ρα­σε από τη Συ­νέ­λευ­ση τον Ιού­νιο του 2023 με συ­ντρι­πτι­κή, δια­κομ­μα­τι­κή ψή­φο 55-6, ενώ ανα­μέ­νε­ται να έρ­θει προς ψή­φι­ση εντός του έτους.

«Το μέλ­λον του Τύ­που βρί­σκε­ται σε κίν­δυ­νο γι' αυ­τό και υπο­στή­ρι­ξα τον νό­μο για την προ­στα­σία της δη­μο­σιο­γρα­φί­ας, δή­λω­σε ο γε­ρου­σια­στής Stadelman. Τα το­πι­κά μέ­σα ενη­μέ­ρω­σης απο­τε­λούν ου­σια­στι­κό μέ­ρος της ζω­ής μας και οι πο­λί­τες του Ιλι­νόις έχουν δι­καί­ω­μα να έχουν πρό­σβα­ση σε έγκυ­ρη και αξιό­πι­στη πλη­ρο­φό­ρη­ση».

«Επι­κρο­τού­με τον γε­ρου­σια­στή Stadelman για την ει­σα­γω­γή αυ­τής της νο­μο­θε­σί­ας και για την ανα­γνώ­ρι­ση της επι­τα­κτι­κής ανά­γκης να προ­στα­τευ­θεί η δη­μο­σιο­γρα­φία και να δια­σφα­λι­στεί ότι οι πο­λί­τες του Ιλι­νόις θα συ­νε­χί­σουν να έχουν πρό­σβα­ση σε αξιό­πι­στη πλη­ρο­φό­ρη­ση, δή­λω­σε η D. Coffey, πρό­ε­δρος και διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της News/Media Alliance. «Οι πο­λι­τεί­ες σε ολό­κλη­ρη τη χώ­ρα ανα­γνω­ρί­ζουν όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο την ανά­γκη για τη χά­ρα­ξη πο­λι­τι­κής που θα διορ­θώ­σει τη ση­με­ρι­νή ανι­σορ­ρο­πία της αγο­ράς, επι­βάλ­λο­ντας στις τε­χνο­λο­γι­κές πλατ­φόρ­μες να απο­ζη­μιώ­νουν δί­καια τους εκ­δό­τες Τύ­που για τη χρή­ση του πο­λύ­τι­μου πε­ριε­χο­μέ­νου τους».

Όπως ο νό­μος της Κα­λι­φόρ­νια, έτσι και ο νό­μος του Ιλι­νόις θα προ­ω­θή­σει και την πρό­σλη­ψη πε­ρισ­σό­τε­ρων δη­μο­σιο­γρά­φων, απαι­τώ­ντας από τους εκ­δό­τες Τύ­που να επεν­δύ­σουν το 70% των κερ­δών από την απο­ζη­μί­ω­ση που θα ει­σπρά­ξουν από τις πλατ­φόρ­μες σε θέ­σεις ερ­γα­σί­ας για δη­μο­σιο­γρά­φους.

(*) Η News/Media Alliance εκ­προ­σω­πεί πε­ρισ­σό­τε­ρους από 2.200 εκ­δό­τες έντυ­που και ηλε­κτρο­νι­κού Τύ­που στις Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες. Το έρ­γο της επι­κε­ντρώ­νε­ται στη με­λέ­τη: των προ­κλή­σε­ων και των ευ­και­ριών του ση­με­ρι­νού πε­ρι­βάλ­λο­ντος των μέ­σων ενη­μέ­ρω­σης, της ελευ­θε­ρί­ας του Τύ­που, της δη­μό­σιας πο­λι­τι­κής, των νο­μι­κών ζη­τη­μά­των, της αύ­ξη­σης της δια­φή­μι­σης, των νέ­ων πη­γών εσό­δων και της ανά­πτυ­ξης του κοι­νού σε όλα τα κα­νά­λια.

ΠΗΓΗ: ΟΣΔΕΛ, Φεβρουάριος 2024. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 1.3.2024.

αμερικη μεσα μαζικης ενημερωσης νομος προστασια δημοσιογραφια νο­μο­πα­ρα­σκευα­στι­κη επι­τρο­πη Γε­ρου­σια του Ιλι­νοις πλατ­φορ­μα Big Tech, Meta Google, εκ­δο­τες Τυ­που τυπος απο­ζη­μι­ω­ση χρη­ση ει­δη­σε­ο­γρα­φι­κο πε­ριε­χο­με­νο πνευματικα δικαιωματα ει­δη­σε­ις
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ