Το Αρχειοφυλακείον και η Βιβλιοθήκη Ζακύνθου - του Π. Αβράμη

Το Αρχειοφυλακείον
και η Βιβλιοθήκη
Ζακύνθου

Του Πέτρου Αβράμη

Ζάκυνθος εἶνε εἰς ὅλους γνωστή. Ἔχει πολλὰ τὰ καλά. Μεταξὺ ὅμως τῶν ἀνθέων καὶ τῶν λαχάνων της, τοῦ ἁγίου καὶ τοῦ Λομπάρδου της, τῶν passatempo καὶ τῶν ποιητῶν της, ἔχει καὶ ἄλλα. Οἱ καθ’ ἡμέραν ἐπισκεπτόμενοι αὐτὴν ξένοι ἠμπορεῖ νὰ πίωσιν ἀπὸ τὴν Παλῃὰν βρύσιν, νὰ ἴδωσι τὴν στήλην ὅπου ἐπὶ τῆς ἑπτανησιακῆς μεταπολιτεύσεως ἐγίνετο τὸ πρόσκομμα τῆς μαγκούρας, νὰ ἐπισκεφθῶσι τὰ ἀντιμαχόμενα καζῖνα της καὶ νὰ περιπατήσωσιν ἐπὶ τῆς strata marina καὶ τῆς πλατείας τοῦ ποιητοῦ. Τὰ ἄλλα ὅμως δὲν θὰ τὰ ἴδωσιν οὔτε γνῶσιν θὰ λάβωσιν ἂν ὑπάρχωσιν, ἐκτὸς ὀλίγων ἐνδιαφερομένων. Καὶ ὅμως αὐτὰ εἶνε ὁ πλοῦτος καὶ τὰ κειμήλια τῆς Ζακύνθου· τὸ Ἀρχειοφυλακεῖον, ἡ βιβλιοθήκη καὶ αἱ ἐκκλησίαι της.

Ἐν τῷ Ἀρχειοφυλακείῳ ὑπάρχουσιν ἔγγραφα τετρακοσίων σχεδὸν ἐτῶν, ἀφ’ ἧς ἡμέρας δηλαδὴ αἱ ἑνετικαὶ ἀρχαὶ ἐνεκαθιδρύθησαν τὸ πρῶτον ἐν τῇ νήσῳ. Ἔγγραφα τῆς ἐξουσίας, πρακτικὰ τῶν συνεδριάσεων τοῦ συμβουλίου τῶν εὐγενῶν, γενεαλογικοὶ αὐτῶν κατάλογοι, ἔγγραφα ἐπίσημα στρατιωτῶν, ἔγγραφα ἰδιωτικὰ παντὸς εἴδους. Καὶ ὅμως μόλις πρὸ τεσσάρων ἐτῶν ἔκειντο ἐρριμμένα φύρδην μύγδην, ἀπρόσιτα εἰς τὸν θέλοντα νὰ ἐξερευνήσῃ τὴν ἱστορίαν ἢ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν περιουσίαν του, εἰς τὴν διάκρισιν τῆς ὑγρασίας καὶ τῶν ποντικῶν. Ὑπῆρχον μάλιστα δύο ἀρχειοφυλακεῖα ἐξ ὧν τὸ ἓν κατεστράφη(*) τελείως μὴ ἀπομεινάντων ἤδη ἐκτὸς ὀλίγων τόμων διὰ τοὺς ὁποίους ὅμως δὲν λαμβάνεται μικρὰ φροντὶς νὰ μεταφερθῶσιν εἰς τὸ γενικὸν ἀρχειοφυλακεῖον καὶ διασωθοῦν τοὐλάχιστον αὐτοί. Ἡ δὲ διάσωσις τοῦ νῦν ὑπάρχοντος καὶ ἡ κἄπως κατάταξις τῶν ἱστορικῶν ἰδίως τόμων ὀφείλεται εἰς τὸν ζῆλον καὶ τὸ ἀκαταπόνητον τοῦ γνωστοῦ ἱστοριοδίφου κ. Δε Βιάζη, ὅστις καθ’ ἡμέραν παρουσιάζει εἰς τοὺς περὶ τὴν ἱστορίαν ἐνδιατρίβοντας πολύτιμα ἔγγραφα καὶ πολυτιμοτέρας μονογραφίας. Ἀλλὰ τί νὰ κάμῃ καὶ αὐτός! Οὐδέποτε ἀπὸ τὸν καιρὸν τῆς μεταπολιτεύσεως διωρίσθη ἀρχειοφύλαξ ἄξιος τῆς θέσεως καὶ γνώστης τῶν καθηκόντων του. Ὄχι μόνον δὲ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἐν αὐτῷ ὑπαλλήλων αἱ θέσεις δὲν εἶνε παρὰ κομματικὸν ρουσφέτιον. Καθ’ ἡμέραν ἐπισκέπτονται αὐτὸ πολλοὶ εὐρωπαῖοι – οἱ ρωμηοὶ δὲν χάνονται εἰς αὐτὰ τὰ μικρὰ πράγματα - βλέπουσι τόμους βαρεῖς καὶ μεγάλους, ἐρριμμένους κατὰ γῆς, ἄλλους ξεσχισμένους, ἄλλους ἀναποδογυρισμένους, ἐὰν δὲ προχωρήσωσιν εἰς τὸ βάθος ὁ εὐρὼς θὰ κινήσῃ εἰς πταρμὸν τὴν ρῖνα των καὶ αἱ ὀξεῖαι φωναὶ τῶν ποντικῶν θὰ κτυπήσωσι τὴν ἀκοήν των, εἰς δὲ τὸ σκιόφως θὰ διακρίνωσι τόμον ἐγγράφων, ἴσως καὶ πολυτίμων, κατεσπαραγμένων κατὰ γῆς. Ἀπὸ τῶν ντουλαπίων, πάντοτε ἀνοικτῶν, διότι δὲν ἔχουν φύλλα, προέχουν δέσμαι ἐγγράφων ξεσχισμέναι, ὡς ἄγριοι μύστακες ψωραλέου προσώπου, τὰ ἀποτσίγαρα τῶν ὑπαλλήλων καλύπτουσι τὸ ἔδαφος, ἡ κόνις ἐπικάθηται παχυτάτη ἐπὶ τῶν ἑρμαρίων καὶ τῶν τραπεζῶν αἱ δὲ ἀράχναι κρέμανται μακρόταται, ὡς πολυέλαιοι, ἀπὸ τῆς ὀροφῆς. Ὅταν πρωτοεισέρχηταί τις νομίζει ὅτι εἰσέρχεται εἰς ἐγκαταλελειμμένον ἐρείπιον. Οἱ ἐν αὐτῷ ὑπάλληλοι νομίζουσιν ὅτι τὸ καθῆκον των εἶνε μόνον νὰ ἀντιγράφωσι πιστοποιητικὰ γεννήσεως καὶ προικοσύμφωνα ὁ δὲ ἀρχειοφύλαξ νὰ τὰ ὑπογράφῃ. Διὰ τοῦτο ἐὰν ζητήσῃ ξένος τις τὸν Βαρδιὰκ ἢ ἄλλον ἱστορικὸν τόμον θὰ τῷ ἀποκριθῶσιν ἀφελέστατα ὅτι πρέπει νὰ περιμένῃ τὸν κ. Δε Βιάζην. Καὶ θὰ νομίσῃ τις ὅτι ὁ κ. Δε Βιάζης, τὸ στοιχειὸ αὐτὸ τοῦ ἀρχειοφυλακείου, θὰ μετέχει τοῦ ἀριθμοῦ τῆς ὑπαλληλίας καὶ ἂν δὲν εἶνε ἀρχειοφύλαξ θὰ εἶνε τοὐλάχιστον κλητήρας του. Ὄχι, ἀτυχῶς· δὲν εἶνε τίποτε ἐντὸς αὐτοῦ ἂν καὶ εἶνε τὸ πᾶν, τὸ ἁλάτι του. Εἶνε πάντοτε ἐκεῖ μέσα, ἀγωνιζόμενος ἐν μέσῳ τῆς κόνεως καὶ τοῦ εὐρῶτος, ἀνασκαλίζων πάντοτε μετὰ συγκινήσεως ὡς ὁ ἐκθάπτων ἅγια λείψανα καὶ καθοδηγῶν τοὺς ξένους εἰς ἀνεύρεσιν τοῦ ζητουμένου.

Ἀλλ’ ἐνῷ ταξινομεῖ τοὺς τόμους ἔδῶ κ’ ἐκεῖ, ἐν ἀκριβείᾳ, τὴν ἄλλην ἡμέραν εὑρίσκει πάλιν αὐτοὺς ἄνω κάτω· διότι οἱ ὑπάλληλοι, φροντίζοντες μόνον πῶς νὰ κάμουν τὴν δουλειάν των, ἀφίνουσιν αὐτοὺς εἶτα μάρμαρο, ὅπου φθάσωσι. Οὕτω δὲ ὁ κ. Δε Βιάζης εὑρίσκεται εἰς ἀδιάκοπον ἐργασίαν, ὡς οἱ κτίσται τῆς γεφύρας τῆς Ἄρτας οἱ ὁποῖοι, «τὴν ἡμέραν τὸ ἐστέριωναν τὴν νύχτα ’γκρεμιζόταν» Κατ’ αὐτὰς διωρίσθη νέος ἀρχειοφύλαξ, ὁ κ. Μπονσινιόρ. Ἂν καὶ οὗτος δὲν εἶνε βεβαίως ὁποῖος πρέπει νὰ ἦναι (sic) εἷς ἀρχειοφύλαξ, μὲ γνώσεις δηλαδὴ καὶ πεῖραν κατάλληλον πρὸς τὴν θέσιν του, πληροφορούμεθα ὅμως ὅτι εἶνε δραστήριος καὶ ἀκριβὴς ὑπάλληλος καὶ δὲν δυνάμεθα εἰμὴ νὰ προσδοκῶμεν κἄτι καλλίτερον τῶν προκατόχων του. Εἶνε τῷ ὄντι λυπηρόν, δύο τρία καλὰ ἅτινα καὶ μόνα τιμῶσι τὴν Ζάκυνθον νὰ ἀφίνωνται ἀπεριποίητα, εἰς τὴν φθορὰν τοῦ χρόνου καὶ τὴν καταστροφήν(*). Πρέπει νὰ ληφθῇ ποιά τις φροντὶς διὰ τὸ ἀρχειοφυλακεῖον, νὰ ταξινομηθῶσιν οἱ τόμοι, να ἐξασφαλισθῶσι ἐκ τῆς ἐπηρείας τοῦ καιροῦ καὶ τῶν σητῶν, νὰ καθαρισθῇ τὸ κατάστημα ἵνα οἱ ξένοι, οἱ ἐρχόμενοι νὰ ζητήσωσί τι, νὰ τὸ εὑρίσκωσιν εὐκόλως καὶ νὰ ἔχωσι μίαν καθέκλαν νὰ καθήσωσι καὶ μίαν τράπεζαν καθαρὰν νὰ ἐργασθῶσι…

Ἡ βιβλιοθήκη ἀναλόγως τῶν μέσων ἅτινα διαθέτει καὶ τοῦ βραχυτάτου χρονικοῦ διαστήματος ὅπερ ἀριθμεῖ εἶνε πολὺ πλουσία. Περὶ αὐτῆς ἔγραψε πρὸ μηνῶν ὁ κ. Μηλιαράκης ὅθεν δὲν ἔχομεν τὶ νὰ προσθέσωμεν παρὰ νὰ ἐπαινέσωμεν τὸ εὐπροσήγορον τοῦ γηραιοῦ ἱστοριογράφου κ. Π. Χιώτη ἐπόπτου καὶ τοῦ ἀγαπητοῦ κ. Ἠλιακοπούλου, βιβλιοφύλακος, διὰ τὴν πρόθυμον ὑπηρεσίαν ἣν προσφέρει ἰδίως εἰς τοὺς ξένους ἀναγνώστας.

ΠΗΓΗ: Ζάκυνθος 5.11.1887, εφημ. Νέα Εφημερίς, αρ. φ. 314, 10.11.1887. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 10.11.2017.

Το Αρχειοφυλακείο Ζακύνθου ιδρύθηκε από τους Ενετούς στα τέλη του 15ου αι. όταν και κατέλαβαν το νησί (1487) και συνέχισε να λειτουργεί επί Δημοκρατικών Γάλλων (1797-1798), Ρωσότουρκων (1798-1799), Επτανήσου Πολιτείας (1800-1807), Αυτοκρατορικών Γάλλων (1807-1809) και Βρετανικής Αυτοκρατορίας (1809-1864).
Μετά την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα συνέχισε την λειτουργία του μέχρι το 1953 όταν κατεστράφη(*) ολοσχερώς από τον σεισμό και την φωτιά που εκδηλώθηκε στο κτήριο.

Επί Ενετοκρατίας τοποθετούνταν επί κεφαλής της υπηρεσίας αρχειοφύλακας εκλεγμένος από το Συμβούλιο της Κοινότητας με ένα βοηθό. Επί Αγγλικής Προστασίας στο Αρχειοφυλακείο υπηρετούσαν ένας Αρχειοφύλακας και πέντε βοηθοί, αλλά μετά την Ένωση με την Ελλάδα (1864) διατηρήθηκε μόνο η θέση του Αρχειοφύλακα και ενός βοηθού. Το 1893 διορίστηκε ως βοηθός ο Λ. Χ. Ζώης, ο οποίος διετέλεσε Αρχειοφύλακας από το 1911 έως το 1935, τα δε έγγραφα τα οποία διέσωσε είναι και τα μοναδικά που επέζησαν μετά την καταστροφή(*) του 1953.

Το Αρχείο ανασυστάθηκε με το Νόμο 2609/1954, ως Ιστορικό Αρχείο Ζακύνθου, μετά την ολοσχερή καταστροφή(*) του 1953 και με αυτή την ονομασία λειτούργησε μέχρι το 1991 όταν με το Νόμο 1946/1991 για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους μετονομάστηκε σε ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ζακύνθου. Ο νόμος αυτός καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ., ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επί Ενετοκρατίας, το Αρχειοφυλακείο στεγαζόταν σε στρατώνα στο Φρούριο, ενώ επί Ρωσοτούρκων μεταφέρθηκε στο παραθαλάσσιο τμήμα της πόλεως, με τμήματα που στεγάζονταν σε διάφορα οικήματα μέχρι και το 1827 (αγγλοκρατία), οπότε όλα τα τμήματα του Αρχείου συγκεντρώθηκαν στο ισόγειο του κτηρίου του Ενεχυροδανειστηρίου. Τα δικαστικά έγγραφα των εκάστοτε διοικήσεων στεγάστηκαν κάτω από τα Δικαστήρια μέχρι και το 1893, οπότε, μετά από κλοπή μέρους των εγγράφων, μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κτήριο του Ενεχυροδανειστηρίου. Μετά την καταστροφή(*) του 1953, τα Αρχεία Ζακύνθου στεγάστηκαν αρχικά σε αίθουσα του Μικρού Διοικητηρίου και αργότερα σε δύο συνεχόμενες αίθουσες του ισογείου του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου, κατά παραχώρηση του Δήμου Ζακυνθίων, όπου βρίσκονται μέχρι και σήμερα.

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ ΖΑΚΥΝΘΟΥ,

τηλεβολο οπλο γαλερα Ιουδηθ ναυμαχια ναυπακτου 1571 ναυπακτος αιτωλοακαρνανιας αρχειοφυλακειον Βιβλιοθηκη Ζακυνθου Αβραμης Ζακυνθος λαχανα αγιος λομπαρδο πασατεμπο passatempo ποιητες Παληα παλια βρυσις βρυση στηλη επτανησιακη μεταπολιτευση προσκομμα μαγκουρα καζινο στρατα μαρινα strata marina πλατεια ποιητης κειμηλια αρχειοφυλακειο εκκλησιες εγγραφα ενετικες αρχες νησι εγγραφο εξουσια πρακτικα συνεδριαση συμβουλιο ευγενων, ευγενεις γενεαλογικος καταλογος στρατιωτης ιδιωτικα ιστορια περιουσια αρχειοφυλακεια καταστροφη τομος διασωση καταταξη ιστοριοδιφης Δε Βιαζη, Δε Βιαζης ΔεΒιαζης πολυτιμα μονογραφια αρχειοφυλαξ κομματικο ρουσφετιον ρουσφετιο ρουσφετι ευρωπαιοι ρωμηοι ρωμιοι τομοι πταρμος ρινα ποντικι σκιοφως ερειπιον ερειπιο υπαλληλος πιστοποιητικο προικοσυμφωνο Βαρδιακ ιστορικος υπαλληλια κλητηρας αγια λειψανα Μπονσινιορ καθεκλα Μηλιαρακης ἱστοριογραφος Χιωτης εποπτης Ηλιακοπουλος βιβλιοφυλακας, αναγνωστης 1887, εφημεριδα Νεα Εφημερις, Ενετοι 15ος αιωνας μχ 1487 Δημοκρατικοι Γαλλοι γαλλια 1797 1798, Ρωσσοτουρκοι Ρωσοτουρκοι ρωσοι τουρκοι ρωσια τουρκια 1798 1799, Επτανησα Επτανησος Πολιτεια 1800 1807 αυτοκρατορικοι 1807 1809 Βρετανικη Αυτοκρατορια 1809 1864 ενωση Επτανησων Ελλαδα 1953 σεισμος φωτια κτηριο πυρκαγια βενετια Συμβουλιο της Κοινοτητας αγγλικη Προστασια 1864 1893 Ζωης, 1911 1935, μοναδικα 1953 Νομος 2609/1954, Ιστορικο 1991 1946/1991 Γενικα Αρχεια του Κρατους Υπουργος Παιδειας και Θρησκευματων υπουργειο στρατωνας Φρουριο, 1827 αγγλοκρατια Ενεχυροδανειστηριο δικαστικα Δικαστηρια 1893, κλοπη εγγραφο Μικρο Διοικητηριο Δημοτικο Πνευματικο Κεντρο Δημος
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ