Ένας Πειραιώτης ο κοσμητεύων των εφήβων των αρχαίων Αθηνών - του Γ. Λεκάκη

Ένας Πειραιώτης
ο κοσμητεύων των εφήβων
των αρχαίων Αθηνών

Του Γιώργου Λεκάκη

Στην «Στήλη με τον εφηβικό κατάλογο» (από πεντελικό μάρμαρο), του 2ου αι. μ.Χ. η οποία ευρέθη εν Αθήναις εικονίζει στην κορυφή της έναν «κοσμητή», ανάμεσα σε δύο νέους που τον στεφανώνουν. Η επιγραφή αναφέρει τα ονόματα:

                - των «κοσμητών» - κοσμητεύων ο Αρχέλαος, υιός του Απολλώνιου από τον Πειραιά),

        - των «εφήβων»

και

        - των λειτουργών του γυμνασίου.

Πρόκειται για την επιγραφή IG II² 2044, η οποία λέει:


ἀγαθῆι τύχηι · Αὐτοκράτορος Ἀντωνείνου

col. I.2  σωφρονισταί

Δάφνος Διονυσίου   Μαρ

Ἑρμείας Ͻ Φλυ

5 Ζώσιμος Ἀρίστωνος Με

Πο Φίρμος Γαργή

Στάχυς Εὐφραντίδου

 Εὐπυρίδης

Ἀλέξανδρος Ͻ Πει

9a          vac.0.14

col. II.2a                   παιδοτριβοῦντος

διὰ βίου Ἀβασκάντου Κηφεισιέως

                        τὸ δʹ

64          ὁπλομάχος Εὔλογος

65             Σφήττιος

ἡγεμὼν Λυσίμαχος

Εὐμένους Ἀζη

col. I-III.10       κοσ[μητεύο]ντος Ἀρχελάου τοῦ Ἀπολλω[νίου] Πειραιέ<ω>ς

ἐπὶ ἄρχοντος Φλ Ἀλκιβιάδου Παιανιέ<ω>ς

col. I.12            γυμ Βοηδρομιῶνα

Μόσχος Ἀρχελάου        Πει

Πυανοψιῶνα

15          Κλ Ἑρέννιος            Γαρ

Μαιμακτηριῶνα

Εὐφρόνιος Ͻ             Φλυ

Ποσειδεῶνα

Ἐπάγαθος Ͻ            Ἀχαρ

20          Γαμηλιῶνα

Ἑρ Ἐπάγαθος            Ἀζη

   [Ἀ]νθεστηριῶνα

Καλ(λ)ιγένης              Μαρ

[Ἐλα]φηβολιῶνα

25          [․․․ Ἀ]λέξανδρος         Μαρ

 [Μουν]ιχιῶνα

Ἀ․․․7․․․τογένης          Μα

 [Θαργη]λιῶνα

Ε[․․6․․․Μ]ηνοδώρου        Σου

30           [Σκιροφο]ριῶνα

Ἀ̣κ[ύλλιος?] Διονύσιος   Ἀζ

[Ἑκατομβαιῶ]να

Κλ — — — Παι

 Με[τα]γειτονιῶνα κοινῇ

35          [π]ρωτένγραφοι

Δάφνος Ͻ               Μαρ

Ἀ[λέξ]αν[δρ]ος           Παι

Λ[άμπ]ων? Ζωσίμου        Μελ

Ζώ[σιμ]ος Ͻ            Μελ

40          Ἀγαθήμερος Φίρμου        Γαρ

․․․λης Γαίου             Λαμ

Χ[ρ]υσόγονος Ͻ         Φλυ

[Φ]αυστεῖνος [Ͻ]        Γαρ

Ζώπυρος Διοδώρου         Φιλ

45          Δημήτριος Ͻ           Ἀζη

Εὔ[οδ]ος Σφή

#⁷․․․ς Ἀκούτου          Φιλά

Χρ[ύ]σανθος Ͻ          Φαλ

Σ[έξ]τ̣ος Ͻ             Μαρ

50          Δημήτριος? Μιλτιάδου     Μαρ

Δημήτριος Ῥητορικοῦ     Μαρ

Πασ[ια]νός Ͻ           Εὐω

․․6․․․ειος Ͻ           Λαμ

[Διότ]ειμος? Ͻ          Σκα

55          ․․․․νος Ἀπολλωνίου     Ἐπει

․․․σος Ἀπολλωνίου       Πει

․․․․εῖνος Μόσχου        Ἁλι

[Δη]μήτριος Ἐπικτήτου    Βερ

․․․λ[․]ιμος Ͻ          Γα

60          [Ἀρι]στοτέλης Ͻ        Φλυ

․․․μίας Ͻ             Ἀφι

․․․․ειμος                Κικ

․․ Μύστης Ͻ           Ἀχαρ

63a             vac.

col. II.68            Ἰσίδωρος Ἀφθονήτου  Λευ

   Μόσχος Ͻ           Σκα

70             Κόρινθος Ἰσιδότου  Ὠῆ(θεν)

   Λήναιος Μητροβίου   Ἑστ

  Ἐπαφρίων Παραμόνου   Εὐω

   Ζωσᾶς Σώτου          Σου

   Εὔπορος Δημητρίου   Ἀζη

75             Εὐμένης Λυσιμάχου   Ἀζη

  Ἀπολλώνιος Ͻ      Ἐπει

  Ἀφροδείσιος Ͻ      Λευ

  Ἐλευσείνιος Ͻ      Λαμ

   Ποτάμων Χρυσάνθου    Φλυ

80             Εὐτυχίδης Ξένωνος   Ἀχαρ

  Ἀνθεστήριος Ͻ      Στει

   Νικίας Εὐπόρου       Τρι(κορύσιος) {²⁷Τρι(νεμεεύς)?}²⁷

   Ζωτᾶς Ὀλύμπου       Παι

   Χαρίτων Ἔρωτος      Γαρ

85             Διονύσιος Μύστου     Βερ

   Νικηφόρος Σώτου      Τριν

  Ῥοῦφος Ͻ           Πει

   Εὐέλπιστος Ͻ       Πεν(τελῆθεν)

  Ὀνερᾶτος Ͻ

90             Μουσώνιος Ῥοῦφος

   Μουσώνιος Πάμφιλος

Λού Στάτιος Ἀκύλας Λου Στατίου Κοδράτου υἱὸς Βη

     ἐπένγραφοι

Πρωταγόρας Ἀπολλοδώρου

95          Κράτης Ἀσκληπιάδου

Μελίτων Διονυσοδώρου

Ἰσίδωρος Πάλλαντος

Ἡρακλῆς Εὐφρονίου

Διονύσιος Εὐφρονίου

100       Ζώπυρος Εὐφρονίου

Εὔκαρπος Μουνίχου

Ἀγάθων Λόγου

Ἀντέρως Κάλλωνος

Ἱππόλοχος Ζωπύρου

105       Ἀφροδίσιος Ἐφήβο[υ]

Πετρώνιος Εὐήμερος

Κλεῖτος Πίστου

Κόρινβος Πίστου

Ἰούλιος Βούλωνος

110       Ἐπαφρᾶς Ἀντιόχου

Λεονᾶς Ἀνθίμου

Ζώσιμος Ἀνθίμου

Θρέπτος Κόνωνος

Νίκων Γάμου

115       Στάχυς Γάμου

Εὔτυχος Ἀκολάστου

Ἀριστοτέλης Ὀνησίμου

Πρέπων Εὐκάρπου

118a              vac.

col. III.119       Ζωσιμιανός Ͻ

120       Πλουτίων

Κλ Πρεῖμος

Κλ Θάλλος

Ἀντικίων Ͻ

Ζώσιμος Ͻ

125       Γλαῦκος Ͻ

Κλ Εὔκαρπος

Λικίννιος Ἀντίοχος

Φαῖδρος Ͻ

Ἐλεύθερος Ͻ

130       Ὀνήσιμος Σπόρου

Πρωτεὺς Εὐλόγου

Νικίας Θεοδώρου

Ἀθηνίων Ἀφροδισίου

Εὐφρόσυνος Βαθύλλου

135       Κόνων Φιλήμο<ν>ος

Εὔτυχος Πρείμου

Πωσφόρος Ἐράτωνος

Εὔπορος Μόσχου

Δημήτριος ․․․․εμοκο

140                vac.

 

ΠΗΓΗIG II² 2044, Α.Χ. 139-140. Αριθμός Πρόσβασης: 1484. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 2.2.2017.

αρχαιος Πειραιωτης κοσμητευων εφηβοι αρχαιοι αθηναιοι Αθηνων αρχαια Στηλη εφηβικος καταλογος πεντελικο μαρμαρο Αθηνα κοσμητης νεοι νεος στεφανι επιγραφη ονοματα κοσμητωρ κοσμητεια Αρχελαος, Απολλωνιος Πειραιας εφηβος λειτουργος γυμνασιο IG II² 2044, αγαθη τυχη αυτοκρατορας αντωνεινος αυτοκρατωρ αντωνινος σωφρονισται σωφρονιστες σωφρονιστης σωφρονισμος Δαφνος Διονυσιος ερμειας Ζωσιμος αριστωνας αρισρων Φιρμος Γαργητος σταχυς Ευφραντιδης ευπυριδης αλεξανδρος παιδοτριβης δια βιου αβασκαντος Κηφεισιεας Κηφεισιευς κηφισια οπλομαχος Ευλογος Σφηττιος Σφηττος ηγεμων ηγεμονας Λυσιμαχος ευμενης Πειραιευς αρχοντας αρχων αλκιβιαδης Παιανιεως Παιανια Βοηδρομιωνας μηνας Βοηδρομιων Μοσχος αρχελαου Πυανοψιωνας Πυανοψιων ερεννιος Μαιμακτηριωνας Μαιμακτηριων ευφρονιος Ποσειδεωνας Ποσειδεων επαγαθος γαμηλιωνας γαμηλιων ανθεστηριωνας ανθεστηριων καλλιγενης ελαφηβολιωνας ελαφηβολιων Μουνιχιωνας Μουνιχιων Θαργηλιωνας Θαργηλιων Μηνοδωρος Σκιροφοριωνας Σκιροφοριων ακυλλιος εκατομβαιωνας εκατομβαιων Μεταγειτονιωνας Μεταγειτονιων κοινη πρωτενγραφοι πρωτεγγραφοι λαμπων Ζωσιμος αγαθημερος Φιρμου Γαιος χρυσογονος Φαυστεινος Διοδωρος Δημητριος ευοδος ακουτος χρυσανθος Σεξτ̣ος Μιλτιαδης ρητορικος Πασιανος Ευωειος Διοτειμος απολλωνιος επικτητος αριστοτελης μυστης ισιδωρος αφθονητης κορινθος ισιδοτος ωηθεν Ληναιος Μητροβιος επαφριων Παραμονος ευω Ζωσας Σωτος ευπορος Δημητριου ευμενης Λυσιμαχος απολλωνιος αφροδεισιος ελευσεινιος Ποταμων ευτυχιδης Ξενωνας Ξενων αφροδισιος ελευσινιος ανθεστηριος Νικιας Ευπορος τρικορυσιος τρινεμεευς Ζωτας ολυμπος Χαριτων ερωτας Μυστος Νικηφορος Σωτος ρουφος ευελπιστος Πεντεληθεν Πεντελη ονερατος Μουσωνιος Παμφιλος Στατιος ακυλας Κοδρατος επενγραφοι επεγγραφοι πρωταγορας κρατης ασκληπιαδης Μελιτων Μελιτωνας Διονυσοδωρος ισιδωρος Παλλαντας Παλλας ηρακλης Ευφρονιος ζωπυρος ευκαρπος Μουνιχος Αγαθων Λογος αντερως Καλλωνας Καλλων ιππολοχος αφροδισιος εφηβου πετρωνιος Ευημερος κλειτος Πιστος Κορινβος Πιστου ιουλιος Βουλωνας Βουλων επαφρας αντιοχος λεονας ανθιμος θρεπτος Κονωνας Κονων Νικων Γαμος ευτυχος Ακολαστος Αριστοτελης ονησιμος πρεπων Ζωσιμιανος Πλουτιων πρειμος θαλλος αντικιων Γλαυκος ευκαρπος λικιννιος αντιοχος φαιδρος ελευθερος Σπορος πρωτευς πρωτεας Ευλογος νικιας Θεοδωρος Αθηνιων Αθηνιωνας ευφροσυνος Βαθυλλος Φιλημονος Φιλημων ευτυχος πωσφορος ερατωνας ερατων 139 140 μχ Εθνικο Αρχαιολογικο Μουσειο Αθηνων
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ