Μιαούλης: Το Μεσολόγγι εντός ολίγου πέφτει εξ αιτίας της πείνας - Λογαριάσετέ το ως χαμένο - Η ηρωική φρουρά είναι νηστική 4 μέρες τώρα. Για να μη χαθούμε εξ ολοκλήρου δια μιάς, συλλογιστείτε το…

Μιαούλης:
Το Μεσολόγγι εντός ολίγου πέφτει
εξ αιτίας της πείνας
- Λογαριάσετέ το ως χαμένο
- Η ηρωική φρουρά είναι νηστική 4 μέρες τώρα
Για να μη χαθούμε εξ ολοκλήρου δια μιάς,
συλλογιστείτε το…

Επιστολή του Ανδρέα Μιαούλη προς τους προκρίτους της Ύδρας σχετικά με την έλλειψη τροφίμων της φρουράς του Μεσολογγίου και τον κίνδυνο απώλειας του προπυργίου της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος:

Ευγενέστατοι,

Μέ τό σπετσιώτικον πυρπολικόν, τό οποίον εβλάφθη πολύ εις τήν προχθεσινήν ναυμαχίαν καί επιστρέφει, σπεύδω νά σάς δηλοποιήσω τά ενταύθα.

Με βαθυτάτην λύπην βλέπομεν, ότι τό Μεσολόγγι τέλος πάντων εντός ολίγου πίπτει άφευκτα εις τήν εξουσίαν τού εχθρού εξ αιτίας της πείνας, επειδή δέν είναι τρόπος πλέον να εμβάσωμεν ουδέ πολλήν, ουδέ ολίγην τροφήν.

Ο εχθρός έχει περιζωσμένην όλην τήν λίμνην μέ πολλά καί ελαφρά πλοιάρια, καί τά διάφορα περάσματα φυλάττονταιτην σήμερον στενά.

Αν είχαμεν περισσοτέραν ναυτικήν δύναμιν μέ πολλά πυρπολικά διά ν' αποδιώξωμεν τόν εχθρικόν στόλον, ο οποίος τώρα φαίνεται αδυνατώτερος από άλλην φοράν, καί άν ήρχοντο τά μίστικα νά τά εμβάσωμεν εις τήν λίμνην διά νά ενεργήσουν ελευθέρως, τότε ήλπιζα εις την Θείαν Πρόνοιαν πάλιν ότι καί το Μεσολόγγι εβοηθείτο καί ο Ιμπραήμης εκαταστρέφετο, επειδή η γενναία φρουρά είχε τήν απόφασιν να επιπέση εις το στρατόπεδόν του, ευθύς αφού προμηθευθή από τροφάς, και συμφώνως με τά έξωθεν ερχόμενα στρατεύματα νά τόν χαλάσουν. 

Πλήν τώρα τα πάντα ματαιούνται!

Εν όσω επιμένει ο εχθρικός στόλος, ημείς δέν κατορθώνομεν ουδέν' καί επιμένει βέβαια, μή φοβούμενος τήν μικράν μας δύναμιν. Μετά τινας ακροβολισμούς, προχθές εναυμαχήσαμεν μ' απόφασιν νά τόν βάλωμεν εμπρός, ήτο γαληνιαίος ο καιρός. Μέρος μόνον τού στόλου μας έφθασε να πλησιάση μέ τήν πρώρην αρκετά, ώστε νά τόν κτυπήση πολλήν ώραν μέ μυσδράλλια, καί εκατώρθωσε νά τόν βάλη εις φυγήν αισχρόν. Ηναγκάσθη όμως ν'απομακρυνθεί πάλιν, επειδή ο εχθρός, μήν ευρίσκων απ' άλλο μέρος τήν αναγκαίαν ανθίστασιν, ήρχετο εις κύκλωσιν κι' εκατώρθωσε νά κερδίση τόν καιρόν μας. Μ' όλον τούτο, χωρίς δυσκολίαν απεσύρθημεν πάλιν καί πρός τό εσπέρας τόν εβιάσαμεν νά οπισθοδρομήση ως νικημένος.

Εν τούτοις τό πυρπολικόν τού Μαρίνη εκάη, χωρίς νά επιτύχη. Η ζημία τού εχθρού συμπεραίνομεν νά είναι αρκετή. Ημείς εχάσαμεν ως είκοσιν ανθρώπους κι έχομεν ολίγους πληγωμένους. Μέ όλον οπού, καθώς σάς προείπα, λογαριάσετε ως χαμένον τό Μεσολλόγι, επειδή δέν έχομεν τόν τρόπον νά εμβάσωμεν κάν πρός ώραν ολίγην τροφήν, ενώ η ηρωική αυτή καί πολυπαθής φρουρά είναι νηστική, κατά τόν λογαριασμόν μας, τέσσαρας ημέρας τώρα

Είναι ανάγκη όμως, δι' αγάπην Θεού, νά μή παραβλέφετε τόν γενικόν τούτον κίνδυνον, αλλά νά ετοιμάσετε τό γρηγορώτερον καί άλλα πυρπολικά, καί άλλα πλοία, καί νά μάς τά στείλετε μ' έν άλλο μηνιαίον. Αυτά, είτε σωθή είτε παραδοθή εν τοσούτω τό Μεσολόγγι, είναι αναγκαιότατα, διά νά μη χαθώμεν εξ ολοκλήρου διά μιάς, καί συλλογισθήτέ το.

Ο στόλος, αφού περάση τό μηνιαίον τούτο, δέν στέκεται, καθώς γνωρίζετε, καί ενεργήσετε ευθύς τήν απαιτουμένην οικονομίαν. Μή λείψετε, παρακαλούμεν, νά κοινοποιήσετε καί εις τήν Σεβ. Διοίκησιν όλα ταύτα, διά νά συλλογισθούν όλοι καλύτερα τό μέλλον. Εν βία.

Περί τόν Πεταλάν, εκ τού πλοίου Αρεως

5 Απριλίου 1826 

Ο πατριώτης

Ανδρέας Μιαούλης.

Με νέα επιστολή του, στις 15 Απριλίου 1826, ο Ανδρέας Μιαούλης, προς την Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδος, γράφει:


"Προς την Σεβ. Διοίκησιν της Ελλάδος

…τη 10 την νύκτα και προς τα ξημερώματα ηκούσαμεν και είδαμεν κατά το Μεσολόγγι πολύν πυρσοκροτισμόν. Το βρίκι επέστρεψε τη 11 την νύκτα εις τον Πεταλάν και μας έφερε την θλιβεράν είδησιν ότι το πολυπαθές Μεσολόγγι δεν υπάρχει πλέον, ότι η φρουρά εξήλθε και εκτυπήθη με τον εχθρόν δια να περάση οι δε εναπολειφθέντες αδύνατοι συγκατεστράφησαν με την πόλιν

Ιδού πώς με την αδιαφορίαν μας εφέραμεν τον εχθρόν μέσα εις τους κόλπους μας

Από πολλής γνωρίζετε βέβαια όλα τα σχέδιά του (εχθρού) και ήδη βλέπετε τον υστερινόν μας και ολικόν κίνδυνον και αν μένη καμμία ελπίς μικρά ή μεγάλη της κοινής σωτηρίας ακόμη, ενεργήσετε ειλικρινώς με όλους τους τρόπους και τάχιστα εις το να τον προλάβωμεν και να τον απαντήσωμεν.

Περί Μαλέαν άκραν εκ του πλοίου Άρεως, τη 15 Απριλίου 1826

Όλος πρόθυμος

Ανδρέας Μιαούλης".

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ, Κ.Υ., «Αλληλογραφία Φρουράς Μεσολογγίου», Συλλογή Γ. Βλαχογιάννη. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 10.4.2024.

Μιαουλης Υδραιοι Μεσολογγι πεινα ηρωικη φρουρα νηστικη επιστολη προκριτοι υδρα ελλειψη τροφιμων αποκλεισμος ΕΞΟΔΟΣ Μεσολογγιου κινδυνος απωλεια προπυργιο Δυτικη Στερεα Ελλαδα αιτωλοακαρνανια αιτωλια σπετσες σπετσιωτικο πυρπολικο ναυμαχια εξουσια εχθρος τροφη λιμνη πλοιαριο περασμα στενα ναυτικη δυναμη πυρπολικα εχθρικος στολος μιστικο λιμνοθαλασσα Θεια Προνοια Ιμπραημης Ιμπραημ πασας γενναια στρατοπεδο προμηθεια στρατευμα χαλασμος ακροβολισμος, πρωρη μυσδραλλιο φυγη ανθιστασις αντιστασις αντισταση κυκλωση οπισθοδρομηση Μαρινης ζημια ηρωας πλοιο μηνιαιον μηνιαιος μισθος οικονομια Διοικηση μελλον Πεταλας Αρης 5 Απριλιου 1826 απριλιος πατριωτης επανασταση 1821 νυκτα ξημερωμα πυρσοκροτισμος βρικι 11 νυχτα πολυπαθες φρουρα εναπολειφθεντες αδυνατοι συγκατεστροφη πολςις αδιαφορια κολποι σχεδιο υστερινος ολικος κινδυνος ελπις ελπιδα σωτηρια Μαλεα ακρα μαλεας 15 προθυμος Αλληλογραφια Φρουρας Μεσολογγιου Συλλογη Βλαχογιαννης
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ