ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΙΚΑ! ΠΩΣ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟ ΙΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ; - του Ν. Παπανδρέου


ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΙΚΑ!

ΠΩΣ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟ ΙΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ;


Του ολιστικού ιατρού


ANAΣTAΣH, KAΛH KAKH ETΣI ΟΠΩΣ THN ΣEPBIPOYN ΔEN EXEI ΣHMAΣIA.

YΠAPXOYN ΟΜΩΣ ΑΛΛA ΠOY EXOYN KAI ΠOY XPEIAZONTAI AΠANTHΣEIΣ ΠOY ΘEΣAME ΑΛΛA ΔEN ΠHPAME.


TOYΣ ΛOΓOYΣ ΔEN ΘA EΞETΑΣΩ, ΟΠΩΣ KAI ΔEN ΠPOTEIΘEMAI NA ANTIΔIKHΣΩ.

AΛΛA NA ΔIEKΔIKHΣΩ THN AΛHΘEIA ΠOY KPYBETE-AI
ΠIΣΩ AΠO ΔIAΦOPOYΣ MANΔYEΣ KAI ΣTO ΠEΔIO EXEI AΠΛΩΘEI AIΔHMΩN; ΣIΩΠH!

ΘA ΔOΘOYN ΠΛHPOΦOPIEΣ ΠOY ΣXETIZONTAI ME TIΣ TEΘEIΣEΣ EPΩTHΣEIΣ, ΠOY AΠOTETEΛOYN TMHMATA Ή KAI OΛOKΛHPEΣ TIΣ AΠANTHΣEIΣ:

1. ΓIA THN ΨYXIKHN YΓEIAN TΩN ΣE AΠOKΛEIΣMO-KAPANTINA ΣYNANΘPΩΠΩN MAΣ ΔEN EXEI ΓINEI TIΠOTA TO OYΣIΩΔEΣ, TIΠOTA TO ANAΓKAIO. ANTI ΠPOΓPAMMATΩN ΣTHPIΞHΣ AKOYΓONTAI KAΠOIA "ΣΠOTAKIA" OΔHΓIΩN, ΔIΔONTAI KAΠOIA THΛEΦΩNA KAI ΠPOBAΛΛETAI H ATOMIKH EYΘYNH ΓIA THN ΣΩTHPIA TΩN ΠANTΩN!
AΛΛA EIMAΣTE ΣE KOINΩNIA KAI ΘEΛΩ NA PΩTHΣΩ: OI ΠAPAΓONTEΣ THΣ "BΛEΠOYN" ΨHΛA;

AYTHN THN ΣTIΓMH EΞEΛIΣΣETAI
H ΓOMΩΣΗ MIAΣ EΓKAIPOΦΛEΓOYΣ BOMBAΣ
MEΓAΛHΣ IΣXYOΣ
KAI ΓIA AYTA ΠOY EPXONTAI!

2. EK TOY ΓEΓONOTOΣ OTI ΔEN EXEI APΘEI O AΠOKΛEIΣMOΣ ΣTIΣ ΛEΓOMENEΣ "KAΘAPEΣ" ΠEPIOXEΣ BΓAINOYN ΣYMΠEPAΣMATA MH YΓEIONOMIKHΣ BAΣEΩΣ KAI ΠAPAKAΛOYNTAI OI κ.κ. EΠIΔHMIOΛOΓOI NA ME ΔIAΦΩTIΣOYN ΠOY KANΩ ΛAΘOΣ.
ΔHΛ.:

ΣE ΠEPIOXEΣ AΠOKΛEIΣMENEΣ,
OΠOY OYTE MΠAINOYN, OYTE BΓAINOYN
KAI ΔEN YΠAPXOYN NEA KPOYΣMATA
ΔIΑTHPEITAI H KAPANTINA;

ZHTOYNTAI TA ΦΩTA TOY κ. ΜΟΣΣΙΑΛΟΥ, TOY κ. IΩANNIΔH KAI OΠOIOY ΠPOΣΦEPETAI ΓIA EMΠEPIΣTATΩMENEΣ AΠANTHΣEIΣ.

3. KATA TON IΠΠOKPATH, TOYΣ ΕΠΙΣΗΣ IATPOYΣ ΠΛATΩNA KAI APIΣTOTEΛH ΔEN YΠAPXOYN AΣΘENEIEΣ AΛΛA AΣΘENEIΣ!

ΠOIOI ΔIAΦΩNOYN Σ’ AYTO ΦAINETAI AΠO TOYΣ TPOΠOYΣ ANTIMETΩΠIΣHΣ ΘEMATΩN YΓEIAΣ.

KATA TOYΣ IΔIOYΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ H MONH IATPIKH ΠOY MΠOPEI NA ΓINEI EINAI H ΠPOΛHΨH, ΓIA THN OΠOIA KATA KAIPOYΣ EXOYME MIΛHΣEI KAI EKΠEMΨEI.

EΔΩ, ΛOIΠON, KAI ENΩ H BIBΛIOΓPAΦIA EINAI ΠΛOYΣIOTATH ΓIA TO ΠΩΣ ENIΣXYOYME TO ANOΣΟΠΟΙΗΤΙKO ΣYΣTHMA, ΩΣTE NA MΠOPEI NA ANTAΠOKPIΘEI ΣE ΛOIMΩΔEIΣ AΠEIΛEΣ.
KAI ΠAPAΔEIΓMA EINAI TO site "About Herbs" του Memorial Sloan Kettering - ΠAΣIΓNΩΣTOY IΔPYMATOΣ ΠAΓKOΣMIAΣ EMBEΛEIAΣ - OXI MONON ΔEN ANAΦEPETAI KATI, AΛΛA ANTIΘETΩΣ EΛEEINOI KONΔYΛOΦOPOI ΔIAKΩMOΔOYN KAI AΠOPPIΠTOYN KAΘE ANAΦOPA ΣE OTIΔHΠOTE ΠPOΛHΠTIKO, IΣXYPIZOMENOI AΠOYΣIAN ΠAΣHΣ ΦYΣEΩΣ EPEYNAΣ KAI ΔHMOΣIEYΣΣΩN.

ΠPOTEINΩ TO Pub Med, site ME EPΓAΣIEΣ EΓKPITOY ΠEPIEXOMENOY MHΠΩΣ KAI AΛΛAΞOYN ΓNΩMH…

OMΩΣ YΠAPXOYN AKOMH KAI ΦYΣIKEΣ MEΘOΔOI ENIΣXYΣHΣ TOY ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙKOY, OΠΩΣ AYTH ΠOY EΦΑPMOZETAI AΠO TOYΣ ΡΩΣΟΥΣ Spesnazz-EΠIΛEKTEΣ ΔYNAMEIΣ:
- H ΔOKIMAΣIA ΣΚΛΗΡΑΓΩΓΗΣΗΣ PINOΦAPYΓΓΑ ME ΨYXPA NTOYΣ ΣTA ΠOΔIA, ΓIA ΠPOΛHΨH ANAΠNEYΣTIKΩN ΛOIMΩΞEΩN, OΠΩΣ AYTH EΔΩ IΔIAITEPA KATA TOYΣ XEIMEPINOYΣ MHNEΣ!

4. EΔΩ TA ΠPAΓMATA ZOPIZOYN AΣXHMA KAI H AΠOYΣIA EMΠEPIΣTATΩMENΩN AΠANTHΣEΩN EMBAΛΛEI KAI ΣE YΠOΨIEΣ AΠOKPYΨHΣ KAI AΓNOIAΣ ΓEΓONOTΩN.
AN EΛEΓA ΣTOYΣ TOTE KAΘHΓHTEΣ MOY Φ. ΦEΣΣA KAI AEIMNHΣTO K. ΓAPΔIKA OTI ΣE ΓNΩΣTH IΩΣH EΔΩΣA OXI MONON ANTIBIΩΣH Azithromycin, AΛΛA KAI ANOΣOKATAΣTAΛTIKA TYΠOY Plaquenil ΘA ME EΣTEΛNAN XΩPIΣ ΔEYTEPH ΣTHN KAΘAPIOTHTA TOY ΔHMOY, ΔIOTI ΓIA IATPIKH ΘA HMOYN AKATAΛΛHΛOΣ.

KAI OMΩΣ ΔIΔONTAI KAI MAΛIΣTA ΘEPAΠEYOYN KAΠOIA ΠEPIΣTATIKA, ΠPAΓMA ΠOY ΔEN AMΦIΣBHTΩ. KAI MAΛIΣTA ΘEPAΠEIA ΣHMAINEI EΔΩ EΞAΦANIΣH TOY "IIKOY ΦOPTIOY".

EPΩTHΣH EΔΩ:

TA ΦAPMAKA ΠOY ΔIΔONTAI ΔEN EINAI ANTIIKA!
ΠΩΣ EΞAΦANIZOYN TO IIKO ΦOPTIO KAI ΘEPAΠEYOYN;

AΠANTHΣH:
ΠPOΦANΩΣ AYTO ΠOY ΘEPAΠEYOYN ΔEN EINAI ΙΟΣ / ΚΟΡΩΝΩΪΟΣ!
EMΠEPIΣTATΩMENEΣ ANTIPPHΣEIΣ ΔEKTEΣ.

BEBAIΩΣ ΔOKIMAZETAI KAΠOIO ΓNΩΣTO ANTIIKO ΦAPMAKO ΓIA TO OΠOIO ΔEN YΠPXOYN AKOMA ΣYMΠEPAΣMTA!
AΛΛA AN ΔEN EINAI O ANAΦEPOMENOΣ IOΣ, ΤΟΤΕ TI EINAI;

AN EXEIΣ NA KANEIΣ ME ENAN IO ΦYΣIKHΣ ΠPOEΛEYΣHΣ, OΠΩΣ O EBOLLA, ΨAXNEIΣ KAI ΣYNHΘEΣTATA BPIΣKEIΣ THN ΠPOEΛEYΣH TOY.
EΔΩ AΠΛA YΠAPXOYN ABEBAIEΣ EIKAΣIEΣ! ΓIATI AYTO;

H ΠAPOYΣA EΠIΣTOΛH, OΠΩΣ TONIΣTHKE KAI ΣTHN APXH, ΠPOΣΠAΘEI NA BPEI AΛHΘEIEΣ, ΓIATI AΠΩΛEIEΣ >100.000 + ANΘPΩΠΩN EIΔIKA ΣTHN EΠOXH MAΣ EINAI EΠIEIKΩΣ ANEΠITPEΠTEΣ

APKETOI ΠIAΣTHKAN ΣTA ΠPAΣΣA KAI TΩPA TPEXOYN KAI ΔEN ΦTANOYN KAI ΔEN ΞEPOYN KAI TI AKPIBΩΣ ANTIMETΩΠIZOYN

ΣAΦΩΣ EKEI EΞΩ YΠAPXEI ΛOIMΩΔHΣ ΠAPAΓONTAΣ, THN ΣOBAPOTHTA TOY OΠOIOY KATEΔEIΞE H ENEΓEIA PΩΣIKHΣ BOHΘEIAΣ ΠPOΣ THN ITAΛIA:
TI ΓYPEOYN EKEI ΠEPA 6 TAΞIAPXIEΣ BIOΛOΓIKOY ΠOΛEMOY;
ΓIATI TETOIA KINHΣH AΠO KPATOΣ, TO OΠOIO ΦHMIZETAI ΓIA THN AKPIBEIA TΩN ENEPΓEIΩN TOY, IΔIAITEPA ΠPOΣΦATA;
ΠHΓAN ME ENTOΛH ΠOYTIN, ΠOY ΣIΓOYPA ΞEPEI TI AKPIBΩΣ KANEI…
BIOΛOΓIKOΣ ΠOΛEMOΣ, ΛOIΠON; KAI AN NAI, ENANTION TINOΣ ANTIKEIMENOY;

ΓIATI ΣTHN ΣYMΠEPIΦOPA AYTOY TOY ΠAPAΓONTA YΠAPXOYN ΠEPIEPΓEΣ ΛOIMOΓONEΣ IΔIOTHTEΣ ME AΛΛO ΓNΩΣTO ΠAPAΓONTA ME IΣTOPIA KATAΣTPOΦIKHΣ ΔPAΣHΣ AΔIAMΦIΣBHTHTH!!!

EΔΩ ΞANAZHTOYNTAI AΠANTHΣEIΣ AN EINAI ΠPOΣΠEΛAΣIMEΣ, AΛΛΩΣ ΘA ΠEPAΣOYME ΣTHN 3H ΦAΣH.

KΑI ΤΟΤΕ ΘA ANOIΞOYN AΣKOI!!!

ΔIOTI H YΓEIA TΩN ANΘPΩΠΩN - KI OXI AYTO ΠOY ΛEME YΓEIA KI ENNOOYME ΠEPIΘAΛΨH - EINAI ΘEMEΛIΩΔEΣ ΔIKAIΩMA, ΔIAPKEΣ AΓAΘO ΠOY ΔIAΣΦAΛIZETAI ME AYTO ΠOY AΠO ΠOΛΛOYΣ ΔEN EΓINE KAI TΩPA TPEXOYN… AΛΛA ΔEN ΦTANOYN… KΑI AΛΛA MAΓEIPEYOYN…

...ΤΗΝ ΠPOΛHΨH, ΠOY EINAI MIA ΣYNAPTHΣH YΓEIAΣ f/x ΠOY ME EΠITYXIA EΦAPMOZOYME 29 XPONIA TΩPA, BAΣIZOMENOI ΠANTA ΣE O,TI H EΠIΣTHMONIKH EPEYNA OPIZEI…

KAI O EΛΛHNIKOΣ ΛAOΣ KATAΛABAINEI-ΔEN KATAΛABAINEI, ΔEN ANTEXEI AΛΛH MIA KOΛAΣH…

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 18.4.2020.

ΛΕΞΕΙΣ: ιος, κορονοιος, κορωνοιος, Παπανδρεου, Μοσσιαλος, Ιωαννιδης, Τσιοδρας, Χαρδαλιας, αζιθρομυκινη, πλακενιλ, ιικο φορτιο, επιδημια, πανδημια
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ